Vandaag, 9 mei, is het Dag van Europa. Daarom zetten we graag onze Europese projecten en samenwerkingen in de kijker. Om de teler en de groentesector in eigen regio beter van dienst te zijn, is het soms interessant om eens buiten de landsgrenzen te kijken en kennis uit te wisselen.

Dankzij heel wat Europese en internationale samenwerkingen beschikt het Proefstation immers over een zeer breed netwerk binnen de verschillende Europese lidstaten, maar ook daarbuiten is het Proefstation actief, zoals in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, China, Japan, Zuid-Afrika, …

Het Proefstation is ook één van de stichtende leden van EUVRIN, een initiatief dat  de Europese onderzoeksinstellingen samenbrengt die gespecialiseerd zijn in onderzoek, ontwikkeling, verspreiding en voorlichting in de groenteteelt. Tot dusver omvat het netwerk 50 organisaties uit 16 Europese lidstaten. Binnen EUVRIN zijn 6 werkgroepen actief (bemesting en irrigatie, IPM, genetische hulpbronnen, veredeling en zaadproductie, serreteelten, na-oogst keten en eetbare paddenstoelen). Binnen deze werkgroepen worden internationale evenementen georganiseerd om de kennisuitwisseling rond deze thema’s tussen de verschillende partners en lidstaten te bevorderen, noden voor verder onderzoek in kaart te brengen en nieuwe initiatieven op te zetten.

Onze Europese projecten in de kijker:

Life ACLIMA: Dit Life-project zet in op waterbeschikbaarheid om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken. Binnen dit project gaan een heleboel partners aan de slag om een brede waaier aan technologieën, managementstrategieën en maatregelen te demonstreren op de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen. Deze demonstraties zullen de land- en tuinbouwers aantonen dat er verschillende mogelijkheden zijn om de waterbeschikbaarheid op hun bedrijf duurzaam te verhogen. En dit door te focussen op 5 pijlers: waterbesparing, verhogen van hemelwatergebruik, inzetten op waterinfiltratie, waterhergebruik en aanwenden van externe waterbronnen zoals gezuiverd afvalwater van rioolzuiveringsinstallaties.

ENERGLIK: In kader van de energiecrisis van 2022 en de klimaatdoelstellingen voor 2030 staan vele telers voor een uitdaging. Hoe kan je op een energiezuinige manier rendabel blijven telen? In het Interreg Vlaanderen Nederland-project slaan tal van partners de handen in elkaar om deze sector te ondersteunen. Zo helpen ze energie besparen met behulp van innovatieve technologieën. Hierbij wordt er voortgebouwd op het GLITCH-innovatie-project. Tijdens het driejarige Energlik-project zal PSKW instaan voor praktijkonderzoek in tomaat en mee op zoek gaan naar klimaatneutrale glastuinbouw.

SoildiverAgro: Dit Horizon 2020-project focust op de verbetering van de bodembiodiversiteit in Europese landbouwsystemen om hun stabiliteit en veerkracht te bevorderen, door externe inputste verminderen en de groeiprestaties van gewassen te verbeteren. Hierbij zullen nieuwe of aangepaste landbouwpraktijken en teeltsystemen geïntroduceerd worden waarbij een duurzaam evenwicht wordt gerealiseerd tussen biodiversiteit enerzijds en productie van gewassen en andere ecosysteemdiensten anderzijds.

B-WaterSmart: Water is kostbaar. Zo kostbaar dat het langzamerhand ondenkbaar is dat we het zomaar laten wegvloeien. Daarom onderzoekt Stad Mechelen samen met Aquafin, Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Proefstation voor de Groententeelt in het Horizon 2020-project B-WaterSmart hoe regenwater uit een gescheiden rioleringsstelsel kan ingezet worden in de land- en tuinbouw in droge periodes.

CloseCycle: Dit Interreg North Sea Region-project heeft de ambitie om de kringlopen te sluiten. Lokale bedrijven en partners werken samen om reststromen op te waarderen en waardevolle eindproducten te ontwikkelen die geschikt zijn voor landbouw, steden of andere specifieke doeleinden.

Wil je ons graag helpen bij onze Europese projecten?
Dat treft want wij zij namelijk op zoek naar een Manager Europese projecten en samenwerking?
Voel je je geroepen? Lees dan hier de volledige vacature!