Soort project:

Horizon 2020-project

Duurtijd:

01/06/2019 - 31/05/2024

Partners:

ILVO, Proefstation voor de groenteteelt (PSKW), Inagro, Pomona en 18 buitenlandse partners (zie website SoildiverAgro onderaan)

Dit project focust op de verbetering van de bodembiodiversiteit in Europese landbouwsystemen om hun stabiliteit en veerkracht te bevorderen, door externe inputste verminderen en de groeiprestaties van gewassen te verbeteren. Hierbij zullen nieuwe of aangepaste landbouwpraktijken en teeltsystemen geïntroduceerd worden waarbij een duurzaam evenwicht wordt gerealiseerd tussen biodiversiteit enerzijds en productie van gewassen en andere ecosysteemdiensten anderzijds.

Het Proefstation bestudeerd de effecten van gereduceerde (niet-kerende) bodembewerkingen, het gebruik van groenbedekkers in de rotatie en verschillende bemestingsvormen op de bodembiodiversiteit. Ook wordt hetzelfde systeem zowel in gangbare als in biologische condities vergeleken. Tenslotte wordt bekeken welke invloed een versterkt bodemleven op de gewasprestaties heeft.

Alle info over het project en de resultaten vind je op de website www.soildiveragro.eu/nl/

Meer informatie

Contactpersoon

Project nieuws

Financierders