Soort project:

Horizon-project

Duurtijd:

01/09/2020 - 31/08/2024

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt, Vlakwa, VITO, Aquafin, Stad Mechelen, De Watergroep, KWR --> Ontdek alle andere Europese partners op deze website van B-WaterSmart.

Water is kostbaar. Zo kostbaar dat het langzamerhand ondenkbaar is dat we het zomaar laten wegvloeien. Daarom onderzoekt Stad Mechelen samen met Aquafin, Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Proefstation voor de Groententeelt in het project B-WaterSmart hoe regenwater uit een gescheiden rioleringsstelsel kan ingezet worden in de land- en tuinbouw in droge periodes.

Regenwater slim sturen

De eerste onderzoekslijn wordt in de regio Mechelen uitgewerkt waar Stad Mechelen, samen met Aquafin, VITO en het Proefstation voor de Groententeelt zal onderzoeken hoe regenwater uit een gescheiden rioleringsstelsel optimaal kan dienen voor land- en tuinbouw. “Hierbij zal een bufferbekken slim worden aangestuurd. Daarna wordt het water behandeld zodat het klaar is voor infiltratie of irrigatie op de nabije percelen,” zegt Joris De Nies van het Proefstation voor de Groenteteelt. “Het bufferbekken wordt uitgerust met een slim regelsysteem zodat enerzijds overstromingen kunnen voorkomen worden en anderzijds het water optimaal gebruikt wordt.” “Slimme landbouwoplossingen zijn niet alleen waardevol voor grootschalige landbouwbedrijven, maar ook voor de korte keten landbouwers, dicht bij de stedelijke omgeving. Met B-WaterSmart zorgt Mechelen er zo voor dat hemelwater beschikbaar blijft voor landbouw. Dit concept past perfect binnen de visie van het hemelwaterplan en ondersteunt zo rechtstreeks de lokale voedselstrategie.” verklaart Mechels schepen van Landbouw Koen Anciaux.

“Werken aan een beter waterbeheer is de motor om Mechelen toekomstbestendig te maken. Ruimte geven aan water via onthardingen en wadi’s – een met grind en zand gevulde greppel – biedt kansen om de stad te vergroenen en beschermt ons tegen uitdroging. Dit is ook noodzakelijk om onze waardevolle wetlands nat te houden. Slimme waterbuffering, bijvoorbeeld in bufferbekkens, kan de nood aan water in tijden van droogte opvangen en beschermt ons tegen overstromingen bij zware regenval. Mechelen is, te midden van een rivierengebied, ontstaan bij gratie van het water. We kiezen er nu opnieuw 100% voor om dit water te omarmen als drager van onze natuur en stedelijk weefsel”, aldus Patrick Princen, schepen van Openbare Werken en Natuur- en Groenontwikkeling in Mechelen.

“Als we iets willen doen om duurzaam met water om te gaan, dan kan dat alleen maar als we met verschillende partners gaan samenwerken en zoeken naar innovatieve oplossingen,” zegt Bastiaan Notebaert van Vlakwa. “Daarom zet dit project ook in op samenwerking met de diverse belanghebbenden in elke regio.”

“Een slimme regionale analyse van de verschillende watervragers en watergebruikers is nodig,” zegt Geertje Pronk van KWR. “Het doel is om slimme oplossingen te vinden en te promoten, die meerdere problemen aanpakken en/of watervragers en -aanbieders op een efficiënte manier met elkaar laten samenwerken in een regionale context.”

Alternatieve waterbronnen

In de andere onderzoekslijn staat het waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide centraal. De Watergroep, Aquafin en KWR onderzoeken er via welke behandelingsstappen gezuiverd huishoudelijk afvalwater (effluent) kan ingezet worden voor de productie van drinkwater. “Het project zal de hiervoor noodzakelijke technologieën identificeren met een focus op veiligheid en microbiële risico’s. Dit gebeurt via een flexibele pilootinstallatie op de waterzuiveringsinstallaties van Aquafin in Woumen,” zegt Birte Raes van Aquafin. Het direct gebruik van effluent heeft als voordelen dat er geen risico is op bijkomende vervuiling onderweg naar het drinkwaterzuiveringsstation, en dat er een constante wateraanvoer is, ook in periodes van droogte.

Er zal ook onderzocht worden hoe de huidige drinkwaterproductie kan geoptimaliseerd worden via een waterzuinige scheidingstechnologie met behulp van membranen. “Het waterproductiecentrum De Blankaart wordt regelmatig geconfronteerd met innameproblemen, omdat de waterkwaliteit in de rivier onvoldoende is om het water te kunnen gebruiken in de drinkwaterproductie-installatie.   Zo ondervinden we vaak te hoge zoutconcentraties (zomer), nitraten (winter) of pesticiden,” zegt Han Vervaeren van De Watergroep. “Met dit project willen we een extra zuiveringsstap toevoegen en uittesten om de bestaande installatie robuuster te maken. We gaan na of  membraantechnologie volstaat om deze verontreinigingen te verwijderen.”

Voor dit Europese Horizon 2020-project werken Vlakwa, Aquafin, De Watergroep, Proefstation voor de Groententeelt, VITO, KWR en Stad Mechelen samen met de regionale belanghebbenden.

  Ontdek alle andere Europese partners op deze website van B-WaterSmart.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 869171.

Meer informatie

Contactpersoon