MAP 6 houdt een extra verplichting in tot het inzaaien van vanggewassen voor de percelen die gelegen zijn in gebiedstypes 2 en 3. Groentetelers kunnen een vrijstelling voor deze maatregel krijgen indien ze het KNS systeem toepassen. Het KNS systeem is het adviessysteem waarop de praktijkcentra hun stikstofadviezen voor groenten baseren.
U dient uiterlijk 14 juli via uw Mestbankloket aan te geven of u van deze vrijstelling wenst gebruik te maken. Concreet dient u aan volgende voorwaarden te voldoen om dit KNS systeem correct toe te passen op uw percelen:

  • U meldt uiterlijk op 14 juli 2019 via de aanvraagmodule op het Mestbankloket dat u dit systeem wenst toe te passen.
  • Op het perceel worden groenten van groep I, II of III verbouwd.
  • Indien u meerdere opeenvolgende teelten op eenzelfde perceel groeit, is bemesting na de eerste teelt enkel toegestaan na een stikstofstaalname en een bijhorend advies waarin aangegeven wordt hoeveel meststoffen dienen aangebracht te worden.
  • U houdt per perceel een register bij met hierin accurate informatie omtrent bemesting, plant- of zaaidatum, uitgevoerde bodembewerkingen, data staalnames, en resultaten van bodemanalyses.
  • Maximum 50% van de toegelaten bemesting (werkzame stikstof) vindt plaats voor het zaaien of planten.

Indien u voor deze optie kiest, dient u dit toe te passen op al uw percelen in gebiedstypes 2 en 3. U dient ook alle bovenvermelde gegevens bij te houden. Indien u hiervan afwijkt, kiest u de facto voor de vanggewasverplichting voor percelen in gebiedstypes 2 en 3.
U kan de opgelegde oppervlakte in te zaaien vanggewassen (indien u kiest voor de vanggewassenregeling) raadplegen op uw mestbankloket. Je gaat daarvoor naar je mestbankloket, rubriek gronden, subrubriek vanggewassen.
Meer info omtrent deze vanggewasverplichting vindt u op de website van de Mestbank ( > gebiedsgerichte aanpak > gebiedsgerichte maatregelen).