Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/12/2023 - 30/11/2027

Partners:

Inagro, Hogeschool Gent (HoGent), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en Universiteit Gent (UGent)

Aardvlooien vormen een plaag van verschillende gewassen. In koolgewassen en vlas veroorzaken vooral de kevers schade van april tot september. Het grootste schaderisico situeert zich in de periode na zaai, wanneer de waardplanten zich in het kiemings- en zaailingenstadium bevinden. Vraat door aardvlo kan in dit stadium uitval veroorzaken. Hiernaast resulteert de vraatschade in kwaliteitsverlies en een verminderde hoeveelheid vermarktbaar product. Een systeemgerichte aanpak van aardvlooien is dus nodig. Het project wil een systeemgerichte strategie ontwikkelen om de aardvlo-druk te reduceren in de kool- en vlasteelt.

We willen dit bereiken via de volgende acties:

  1. Inventarisatie van de aardvloplaag en de migratie- en overwinteringspatronen
  2. Ontwikkeling en validatie van preventie- en beheersingsmaatregelen tijdens de teelt, waarbij verschillende middelen en teelttechnische maatregelen zullen getest worden
  3. Systeemaanpak buiten de teeltperiode, met als doel larven en poppen te bestrijden, overwintering te beperken en migratie te reduceren

Meer informatie

Contactpersoon