Soort project:

IWT-proejct

Duurtijd:

01/01/2013 - 31/12/2016

Partners:

Inagro in Beitem i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver, Proefcentrum voor de Groenteteelt Kruishoutem en Vakgroep gewasbescherming UGent

Doelstelling: Vanuit de handel wordt steeds meer belang gehecht aan residu-arme of residuloze groenten en fruit. Door een aantal grote spelers in de markt worden bovenwettelijke eisen aan groenten en fruit gesteld i.v.m. residuen. Om zich te kunnen verzekeren van voldoende afzet, worden telers verplicht om nog minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en daardoor een residu-armer product af te leveren. Tuinders, telersverenigingen, verwerkers, … dienen in te spelen op deze eisen om hun afzet te verzekeren. Residu-arm of -vrij kan bovendien een hogere waarde vertegenwoordigen en daarmee het imago van het Belgisch product ondersteunen. Het residugedrag is op dit moment voor de telers, voorlichters en onderzoekers slechts fragmentarisch gekend waardoor niet kan gestuurd worden op minimaal residu. De bedoeling van dit project is het opmaken van een adviesmodel waarmee een teler op basis van onder andere klimaatgegevens kan bepalen wat de aanbevolen  wachttijd is in zijn specifiek geval om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Dit adviesmodel kan enkel opgesteld worden als afbraakcurves voor gewasbeschermingsmiddelen in de voornaamste groenteteelten (vruchtgroenten, bladgewassen, prei, bepaalde koolsoorten) beschikbaar zijn.

Proeven 2013-2015: Opstellen van afbraakcurves aan de hand van verzamelde data. Afbraakcurves geven evolutie van de residugehalten aan na een bespuiting. De grafiek toont een afbraakcurve van de actieve stof mandipropamid (Revus), een fungicide dat werd toegepast op de slateelt.

Meer informatie

Contactpersoon