Soort project:

IWT-project

Duurtijd:

01/10/2013 - 01/10/2017

Partners:

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG), Inagro, Proefstation voor de Groenteteelt vzw (PSKW), Universiteit Gent vakgroep Bodembeheer

REDUNG staat voor REDUctie van Nitraatuitspoeling in de grondgebonden Groenteteelt onder beschutting door beredeneerde watergift en bemesting.

Doelstelling is een ‘Best Beschikbare Techniek’ op te maken voor de telers om een nuluitspoeling van stiksof bij de telers te bekomen. Op die manier zal bij de serreslatelers geen stikstofuitspoeling optreden tijdens de teelt of door spoelen tijdens 2 teelten door.

Hiervoor wordt enerzijds een verdampingsmodel opgemaakt, zodat de watergift afgestemd wordt op de verdamping van de serresla met behulp van sensoren. Anderzijds wordt er met aangepaste meststoffen gewerkt die minder ballaststoffen bevatten en verzouting van de bodem tegengaan. Het is juist die verzouting die telers ertoe aanzet om te spoelen tussen 2 teelten door.

Proeven voor 2014:

Bemesting: Vanaf oktober 2013 tot oktober 2015 wordt er op 3 verschillende proefcentra –elk met hun eigen kenmerkende grondsoort continu geteeld met 4 verschillende meststofschema’s en wordt het verzoutend effect en de N-uitspoeling opgevolgd: een eerste meststofschema is het ‘standaard’ met de normale of meest gebruikte meststoffen die ballaststoffen bevatten (KAS, Blaukorn premium, Floranid permanent,…), daarnaast zijn 3 objecten opgemaakt, steeds met andere meststoffen die weinig of geen ballaststoffen bevatten. Dit i.s.m. DCM, COMPO en Everris.  In 2014 zal gedurende een zomerteelt van PCG de stikstofuitspoeling tijdens de teelt gemeten worden met enerzijds sensoren (Eijkelkamp) en anderzijds stikstofmetingen. Vanaf het najaar van 2014 zal dit ook op de andere proefcentra gemeten worden.

Watergift: In 2014-2015 zal Inagro een verdampingsmodel ontwikkelen voor de teelt van serresla. Dit verdampingsmodel wordt samen met de meststofschema’s geïntegreerd eind 2015, waarbij verder het verzoutend effect opgevolgd wordt gedurende 2 jaar. Het is de bedoeling dat er geen verzoutend effect optreedt zodat er geen stikstofuitspoeling optreedt tijdens de teelt of tussen teelten door.

 

 

 

 

Meer informatie

Contactpersoon