Soort project:

EFRO-project

Duurtijd:

01/04/2010 - 30/09/2012

Partners:

Inagro i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt, Hooibeekhoeve, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Nationale Proeftuin voor Witloof, PIBO-Campus, Proefbedrijf pluimveehouderij, Proefcentrum Hoogstraten, Proefcentrum voor Sierteelt, en Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

In tijden van stijgende energiekosten, een zich steeds sterker manifesterend broeikaseffect en een slinkende voorraad aan fossiele brandstoffen is het ook voor de landbouwsector cruciaal om na te denken over energiebesparing en alternatieve energieproductie en deze na grondige evaluatie toe te passen. Dit hadden ook de praktijk- en kenniscentra van EnergieBewust Boeren voor aanvang van het project begrepen. Een aantal van de projectpartners bouwde voorafgaand aan het project reeds heel wat kennis op inzake energie. Vanuit de kennis en ervaring van de projectpartners met land- en tuinbouwonderzoek kon binnen het project een antwoord gevonden worden op meerdere onderzoeksvragen omtrent energiebesparing en -productie.

EnergieBewust Boeren had dan ook drie concrete doelstellingen inzake energie:

  • Gemeenschappelijke en duurzame tools ontwikkelen
  • Sensibiliseren
  • Begeleiden

Deze doelstellingen werden allen ingevuld via verschillende acties waarin zowel de sectoren glastuinbouw, akkerbouw & veehouderij als de witloofsector hun gading vonden. De praktijkcentra bundelden de krachten in één kennisconsortium waar zowel verzameling van kennis als kennisuitwisseling tussen partners onderling centraal stonden. Onderzoek werd uitgevoerd vertrekkend vanuit gezamenlijke strategieën. Enerpedia werd daarbij het centraal digitaal kanaal voor communicatie van onderzoeksresultaten, evenementen, workshops, demonstraties en algemene informatie inzake energiebesparing, energieproductie en energiegewassen. Naast groepscoaching konden bedrijven ook voor individuele begeleiding terecht bij de praktijkcentra. Het project heeft bij afloop meer dan 6000 mensen kunnen bereiken via ruim 200 begeleidingsacties. Op die manier hebben de partners de landbouwsector een grote stap dichter kunnen brengen bij een energiezuinige bedrijfsvoering om zo ENERGIEBEWUST TE BOEREN

 

Meer informatie

Contactpersoon