Soort project:

Demonstratie project

Duurtijd:

01/03/2020 - 30/06/2022

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant (coördinator), Inagro: Cluster Tuinbouw onder afdekking: Witloof

Hydrocultuur vond zijn ingang in de witloofteelt in 1973. Dit maakt de witloofsector één van de pioniers in de hydroteelt. Bij de hydroteelt van witloof worden de witloofwortels eerst in open lucht geteeld waarna ze in een tweede fase in trekbakken geplaatst worden. Waar de eerste fase in de grond plaatsvindt, maakt de tweede grondloze fase gebruik van een voedingsoplossing die langsheen de wortels wordt gepompt (tot 40 m³ water/ha witloofwortelen). Zo krijgen de witloofwortels de benodigde voedingsstoffen voor de verdere ontwikkeling of forcerie tot krop. Het witloof staat gemiddeld 3 weken in de forcerieruimte. Tijdens deze periode wordt de nutriëntenoplossing voortdurend gerecirculeerd. Na afloop van een forceriecyclus wordt het drainwater opgevangen, maar hergebruik voor een volgende cyclus vindt slechts zelden plaats op de witloofbedrijven.

Het zesde Mestactieplan (MAP6) ambieert een verbetering van het drainwaterbeheer in de hydrocultuur, zo ook de hydrocultuur van witloof. Binnen de hydroteelt van witloof is er nog aanzienlijke marge tot enerzijds het efficiënter hergebruik van voedingswater tussen de verschillende forceriecycli en anderzijds het reduceren van de aanzienlijke hoeveelheden spuistroom die op milieukundig verantwoorde wijze afgezet moeten worden. Gezien de aanzienlijke volumes water die op jaarbasis vereist zijn voor een witloofforcerie en de steeds schaarser wordende watervoorraden dringt een duurzamer waterbeheer zich zeker op.

 width=

Het Circulair forceren-project wil maximaal hergebruik van water binnen de hydroteelt van witloof bevorderen door:

  1. de drainwaterstroom zowel kwalitatief als kwantitatief te analyseren,
  2. de knelpunten van hergebruik in kaart te brengen,
  3. de telers bewust te maken van de beschikbare technologieën en goede praktijken voor waterhergebruik,
  4. effectiviteits- en rendabiliteitsonderzoek van hergebruiktechnologieën van drainwater uit te voeren.

Via meerdere infosessies bij de projectpartners kunnen landbouwers de verschillende technologieën leren kennen. Uit de verschillende beschikbare technologieën worden de best scorende geselecteerd om te implementeren op praktijkrelevante landbouwbedrijven. Via on-farm demonstratiemomenten van deze technologieën wordt er aan uitwisseling van praktijkervaringen en praktijkkennis gedaan, om deze technologieën zowel op korte als op langere termijn ingang te doen vinden.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders