De zorgen van de Nederlandse glastuinbouwondernemers over de verhoogde ODE-heffing werden even geparkeerd. De enorme belangstelling voor het EnergieEvent Zuidoost-Nederland en Vlaanderen op 22 januari in Venlo, een initiatief van Kas als Energiebron en GLITCH, toonde aan dat ondernemers in deze regio oog hebben voor een duurzame toekomst. Zij lieten zich gewillig onderdompelen in het grote aanbod van nieuwe, perspectiefrijke initiatieven.

 

Kennisdeling is het credo in de beoogde transitie naar een toekomst waarin fossiele energie wordt vervangen door duurzame opties. Met de samenwerking tussen de onderzoeks- en innovatieprogramma’s Kas als Energiebron en GLITCH voor de organisatie van het evenement werd al een helder signaal afgegeven. Gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring is de meest efficiënte weg richting het beoogde einddoel. Dat geldt zeker ook voor telers die de eerste stappen richting fossielvrij inmiddels hebben gezet, onder andere door hun betrokkenheid bij proeven en praktijkonderzoek. Tijdens het EnergieEvent Zuidoost Nederland en Vlaanderen werden resultaten gedeeld van projecten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd vanuit genoemde onderzoeksprogramma’s.

 

Naar fossielvrij

Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland opende de middag. Uiteraard benoemde hij kort de ODE-problematiek, waar hij zich de afgelopen maanden zeer intensief mee bezig heeft gehouden. Maar hij keek ook strijdbaar vooruit:

“Ik ben in de overtuiging dat de toekomst van de glastuinbouw in Nederland en Vlaanderen ligt in fossielvrij.” Dat gevoel overheerste ook bij de ruim honderd deelnemers aan het EnergieEvent, die zich met grote interesse lieten informeren over de uiteenlopende projecten en onderzoeken. Zij konden een keuze maken uit twaalf onderwerpen, die in drie workshoprondes werden gepresenteerd. Het aanbod varieerde van minder bekende warmtestromen in de kas en verschillende typen schermen tot LED in hogedraad komkommer en verrood licht in de slateelt op water.

 

Met succes vervolgen

Veel belangstelling was er voor de lezingen over het onderzoek naar de grenswaarden van rookgassen uit de WKK, de mogelijkheden van aquathermie, efficiënt ontvochtigen en duurzame tomatenteelt met LED’s. Maar de aanwezige telers en energiespecialisten lieten zich tevens graag bijpraten over onderzoeksprojecten die het afgelopen jaar in diverse vakbladen al de revue hebben gepasseerd. Zoals: toekomstige CO2-voorziening, hulpmiddelen bij Het Nieuwe Telen, komkommerteelt in de Winterlichtkas en Het Nieuwe Telen in aardbei. Er zal nog heel wat water door de Maas stromen voor al deze projecten gangbaar zijn op glastuinbouwbedrijven in de regio Zuidoost-Nederland en Vlaanderen. Feit is wel dat veel seinen op groen staan om de ingezette koers met succes te vervolgen. Op de websites van Kas als Energiebron en GLITCH kunnen de diverse projecten ook in 2020 adequaat worden gevolgd.


Einde persbericht

Noot voor redactie, niet voor publicatie: voor vragen gelieve contact op te nemen met Martine van de Mortel, Marketing Manager GLITCH, via 0031 (0)612698749 of martine@bluehub.nl

Over GLITCH

GLITCH zet in op innovatie; hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen? Aan de hand van concrete demonstraties en overleg met partners uit het bedrijfsleven worden co-creatie trajecten uitgevoerd. Hiermee worden cross-overs tussen de glastuinbouw en de hightech sector gerealiseerd. GLITCH wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Over Kas als Energiebron

Kas als Energiebron is hét innovatieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trekken hierin samen op.

Het programma ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals bio-energie, zonlicht en geothermie te gebruiken. Met de inbreng van ondernemers stimuleert het programma innovaties die een doorbraak voor de sector kunnen betekenen. Om duurzame investeringen te stimuleren, wordt gezorgd voor kennisuitwisseling, subsidieregelingen en betaalbaar technieken.