“Duurzamer”, “efficiënter” en “correct” omspringen met water en waterstromen is een belangrijke opdracht geworden voor tuinbouwbedrijven. Aanwezigheid van voldoende kwalitatief water is vaak niet vanzelfsprekend voor een bedrijf doordat oppompen van diep grondwater steeds meer wordt ingeperkt om uitputting van bepaalde watervoerende lagen te vermijden. Telers die de afgelopen jaren hun milieuvergunning moesten ernieuwen, zagen hun vergunde grondwaterwinning ernstig zo niet volledig afnemen. Bovendien neemt de kostprijs van grondwater alsmaar toe. Voorzien in voldoende hemelwateropslag is voor vele bedrijven de boodschap. Correct dimensioneren van het waterbassin ligt hierbij aan de basis. Maar ook efficiënter aanwenden van water kan een bedrijf al een eind op weg helpen. Een belangrijk voorbeeld hierbij is hergebruik van spoelwater van bijvoorbeeld zandfilters.

Daarnaast worden glastuinbouwbedrijven ook vaker geconfronteerd met de milieuwetgeving en/of het Mestdecreet. Lozen van waterstromen afkomstig van het bedrijf in oppervlaktewater is in vele gevallen niet toegestaan. Nutriëntrijke waterstromen (oa. spuistroom) moeten milieukundig verantwoord afgezet of gezuiverd worden. Maar ook andere waterstromen, zoals spoel- of waswater kan te hoge concentraties zwevende bestanddelen bevatten waardoor lozing niet toegelaten is. Een bijkomende filterstap kan hier reeds soelaas bieden.

De laatste jaren was het Proefstation voor de Groenteteelt betrokken bij een aantal belangrijke projecten rond water op tuinbouwbedrijven. De expertise die hierdoor is opgebouwd wil ze graag aanwenden om telers te helpen met hun “water-”vragen.

Beregening

Enkele voorbeelden van vragen waarmee U bij het Proefstation voor de Groenteteelt terecht kan:

  • U wenst een beter zicht te krijgen in de waterstromen op uw bedrijf of u wil weten waar u water kan besparen?
  • U wenst het spoelwater van de snelle zandfilters te hergebruiken of over te stappen naar een nieuw filtersysteem?
  • U wenst na te gaan hoe groot uw hemelwateropslag dient te zijn?
  • Bij nieuwbouwprojecten kan een simulatie van de overloop van bassins interessant zijn. De schaalvergroting van serres is een vaststaand feit. Grotere serres impliceren grotere verharde oppervlaktes waardoor de nodige aandacht moet besteed worden aan de impact hiervan op de omgeving bij bijvoorbeeld zeer intensieve neerslag.
  • Het vergunde debiet voor uw grondwaterwinning werd volledig/gedeeltelijk teruggeschroefd en u bent op zoek naar alternatieve waterbronnen?
  • ….

Daarnaast maakt het Proefstation voor de Groenteteelt ook deel uit van het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting of kortweg CVBB. Hierdoor biedt het Proefstation ook advies aan rond reductie en afzetmogelijkheden van spuistroom (d.i. nutriëntrijk restwater afkomstig van grondloze glastuinbouw), drainagewater, … . Voor meer informatie kan u terecht bij onze diensten van het CVBB.

Vragen of interesse? Aarzel dan niet om contact op te nemen. We helpen je graag verder met advies op maat.

Els Berckmoes
+32 (0)491/ 37 08 50