Ook in 2014 kunnen Vlaamse land- en tuinbouwers in het kader van MAP4 beroep doen op een steunpakket van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting of kortweg CVBB. Deze steunpakketten worden in belangrijke mate gefinancierd door de Vlaamse Overheid en hebben tot doel land- en tuinbouwbedrijven te helpen voldoen aan de nitraatrichtlijnen opgenomen in MAP4.

Elk Vlaams land- of tuinbouwbedrijf maakt aanspraak op 1 steunpakket waarbij er maximaal 300€ vanuit het CVBB kan gesubsidieerd worden. De aanvrager betaalt 50€ + 6% BTW op het totaalbedrag. Het pakket kan ingevuld worden met analyses en adviezen en de tijdsbesteding voor bedrijfsregeling. De concrete invulling wordt afgesproken bij een eerste contact en is afgestemd in functie van het bedrijf. Elk pakket omvat standaard een bedrijfsbezoek door één van de gespecialiseerde adviseurs.

 

Per sector zijn verschillende adviseurs voorzien. Het overige budget kan naargelang de bedrijfssituatie ingevuld worden met:

 

Voor grondgebonden teelten

 • Bijkomende bedrijfsbezoeken en adviesverlening op perceelsniveau
 • Relevante staalnames in het kader van een duurzame inzet van nutriëntengebruik (stikstofanalyses, mestanalyses, bouwvooranalyses, …)
 • (verplichte staalnames kunnen niet gesubsidieerd worden)
 • Opmaken van een teeltplan en register

Voor glastuinbouwbedrijven

 • Bijkomende bedrijfsbezoeken en adviesverlening
 • Waterstalen (staalname en analyse door erkend laboratorium)
 • Doorlichting van de waterstromen
 • Kwantificeren van de spuistroomproductie
 • Optimalisatie van recirculatiesysteem
 • Hergebruik spoelwater
 • Optimale hemelwaterbenutting
 • Reductie van spuistroomproductie
 • Milieukundig verantwoorde afzet of zuivering van spuistroom
 • Kosten-batenanalyse hergebruik versus afzet/zuivering van spuistroom

Contactpersonen

 • Grondgebonden teelten: Joris De Nies, +32 (0)15 / 30 00 60 of +32 (0)473 / 59 43 75
 • Glastuinbouwbedrijven: Els Berckmoes, +32 (0)15 / 30 00 74