Een vruchtbare bodem en een correct gebruik van meststoffen dragen bij aan het succes van elk landbouwbedrijf. B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem en Waterkwaliteit, helpt bedrijven met de introductie van goede praktijken en technieken in de eigen bedrijfsvoering. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan water, bodem en lucht, en houden we de volledige nutriëntencyclus van een bedrijf voor ogen.

Wetenschap en praktijk

Wetenschappelijk en technisch onderzoek aan de ene kant, uitgebreide praktijkervaring aan de andere. B3W koppelt kennis en expertise van specifieke teelten en gronden aan de dagelijkse praktijk op land- en tuinbouwbedrijven, voor een brede toepassing in de weg naar duurzamer bodem- en nutriëntenbeheer.

Een klare kijk

Om te detecteren welke optimalisaties mogelijk en wenselijk zijn, vertrekt B3W steeds vanuit een grondige analyse van de huidige nutriëntenkringloop op het land- of tuinbouwbedrijf. Zo verschaft de begeleidingsdienst telers en stakeholders helder inzicht in het effect van hun aanpak op de productkwaliteit, soms ook buiten de grenzen van het individuele bedrijf, voor een compleet plaatje. Ben je klaar om de ommezwaai te maken en je weg naar een duurzamere aanpak te starten? Of heb je wat meer inhoudelijke vragen over onderwerpen waar B3W zich in verdiept, een thematisch uitwisselingsmoment of focusgroep?

Heb je een specifieke vraag? Dan kan je terecht bij ellen.goovaerts@proefstation.be of jonas.elsen@proefstation.be

 

Zit je met vragen of onduidelijkheden in verband met B3W? Daarmee kan je altijd terecht bij info@b3w.vlaanderen.be