Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden van de uitbreidingswerken op het Proefstation voor de groenteteelt.

Eerste putboring door Vlaams minister Koen Van den Heuvel

Op zaterdag 18 mei mocht het proefstation Vlaams minister Koen Van den Heuvel ontvangen voor een symbolische eerste boring. Tijdens dit moment werd er tijd voorzien door enkele toespraken van onder meer Raf De Vis (directeur van het Proefstation) Marja Van Dessel (Voorzitster van het Proefstation), koen Van den Heuvel (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Ludwig Caluwé (gedeputeerde provincie Antwerpen). Na de speeches en een eerste boring door de minister, werd een rondgang op het Proefstation voorzien waarbij halt gehouden werd bij de afdeling MGS waar Isabel Vandevelde meer uitleg gaf en bij de afdeling volle grond waar onder meer uitleg gegeven werd over een tractor met gps-gestuurde technologie.

Start van funderingswerken

Maandag 20 mei zijn de werken officieel van start gegaan. In deze eerste fase is de firma Liebregts samen met Van Amelsvoort begonnen aan de funderingswerken voor de bouw van de nieuwe serre. In deze fase werd de serre en haar verschillende compartimenten uitgezet. Nadien kon gestart worden met het boren van ondersteunende putten die gelijktijdig werden opgevuld met de nodige beton. Eenmaal deze putten gevuld waren en voldoende uitgehard waren, werd er van start gegaan met het plaatsen van de funderingsmuren. Tijdens deze eerste fase werd bewust gekozen om enkel de buitenmuren reeds te plaatsen en aan de binnenzijde langsheen de gangpaden nog geen muur te plaatsen zodoende dat de andere firma’s zouden kunnen doorrijden met hoogtewerkers of andere machines. Na het uitharden van de funderingsmuren werden deze nog voorzien van een anti-mollen doek om te voorkomen dat deze in de serre zouden binnendringen. Vervolgens werden aan de binnenzijde van de muren verwarmingsbuizen geplaatst door de firma Bossaerts. Aan de buitenzijde werden alvast de leidingen voorzien voor de afvoer van regenwater en een leiding voor de afvoer van condenswater.

Opbouw serreconstructie

Na het finaliseren van de eerste fase was het tijd om de serre vorm te gaan geven. Op 1 juli werd gestart met de opbouw van de constructie. Hierbij werden eerst alle kolommen gesorteerd per afdeling en per locatie, gezien deze verschillende hoogtes omvatten om de helling te kunnen garanderen. Nadien werden de eerste kolommen geplaatst en met elkaar verbonden, een moment waarop de uitbreiding vorm begon te krijgen. Na enkele weken stond de constructie recht. Op dat moment werd meteen van start gegaan met beglazen van het dak, waarbij doorheen de verschillende afdelingen met 2 types glas werd gewerkt. Het eerste type is een diffuus glas, het tweede type glas is helder glas met een AR-coating dewelke 95% uv-doorlatend is. Nadien kon ook gestart worden met het beglazen van de gevels. Gezien de meeste werken in de zomer plaats zouden vinden en het doordat er zeer warme temperaturen voorspeld werden, werd besloten om de onderste ramen in de gevels open te laten zodat er voldoende verluchting zou zijn. Het warmste gemeten punt in de serre op de begane grond was 42 graden Celsius. Gelijktijdig met het plaatsen van het glas aan de gevels, werd ook van start gegaan met het plaatsen van de scherming waarbij zowel de gevelschermen werden geplaatst alsook een twingevelscherm in de afdeling MGS. Alvorens de unitinstallaties geplaatst konden worden, werd de afdeling genivelleerd en voorzien van de nodige paden in gepolierd beton.

Bekijk hier een korte weergave van de constructie opbouw:

Van zodra de afdeling voorzien was van de nodige paden, werd van start gegaan met de opbouw van het mobiele gotensysteem. Parallel met deze werken vonden heel wat andere activiteiten plaats; Zo werd onder meer voor elke afdeling een elektriciteitskast geplaatst, werden er schuifdeuren gemonteerd, gevels volledig dichtgemaakt met glas en werden de afdelingen voorzien van de nodige wandelpaden.

Aanpassing aan de bestaande serre

Ook de bestaande serre onderging enkele aanpassingen. Zo werd onder meer afdeling 1 ontdaan van alle installaties, schermdoeken en van de railbuizen die geïnstalleerd waren. Nadien werd de kopgevel ontdaan van leidingen en van het glas dat gemonteerd zat. Dit zodat de afdeling in 4 kleinere afdelingen opgedeeld kon worden en een nieuwe doorgang gecreëerd kon worden tussen de bestaande serre en de nieuwe serre. Langsheen dat gangpad werden ook voedingsbakken geplaatst door Hortiplan. Vanuit de bestaande serre kan nu via het nieuwe gangpad de nieuwe serre bereikt worden. De bestaande serre werd verbonden met de nieuwe serre door het overkappen van de ruimte tussen beide serres. Ook de bestaande voedingsunit ruimte werd verbonden met de nieuwe voedingsunit ruimte.

BUFFERTANK EN WKK UNIT

Naast de opbouw van de serre vonden ook werken plaats voor de bouw van een nieuwe WKK met bijhorende buffertank. De eerste fase van de bouw omvatte het uitgraven van de locatie, voorzien van drainagebuizen en opvangbuizen voor het hemelwater dat opgevangen wordt op de wkk-ruimte. Nadien kon chapewerken Jochems de fundering gaan storten voor zowel de WKK-ruimte als voor de buffertank. Vervolgens kon de opbouw van de buffertank van start gaan. Hierbij werd eerst het dak gemonteerd, waarna het 2 meter opgetild kon worden voor de installatie van een eerste verdieping. Een klus dat heel wat werk vergt, gezien elk paneel dat geïnstalleerd werd, aan elkaar gelast diende te worden zodoende er geen water zou kunnen doorlopen wanneer de tank gevuld zou worden met water.  in totaal werden 5 verdiepingen gemonteerd zodat de tank een hoogte bereikte van 10 meter. Het buffervat heeft een totale opslagcapaciteit van 1130m³. Tijdens de afwerkingsfase van de buffertank werd ook de nieuwe WKK-ruimte opgebouwd. Hierbij werd gewerkt met geïsoleerde panelen zodat het geluid van de motor in de kabine blijft. Van zodra de ruimte klaar was, kon van start gegaan worden met het installeren van een moduleerbare WKK. Eerst werd de motor op zijn plaats gezet, nadien werden de katalysator en de nodige voorzieningen geïnstalleerd. In oktober zou de WKK klaar zijn en kan deze getest worden. 

Bouw van nieuwe watersilo

Gezien water zeer belangrijk is in de land- en tuinbouw moeten we daar ook voldoende voorzieningen voor treffen. Om dit zo efficiënt mogelijk te benutten werd een nieuwe silo gebouwd en werd ook een nieuwe waterbassin voorzien op de bestaande site. De watersilo van ongeveer 1100m³ zal fungeren voor het opvangen van drainwater. De installatie van deze silo was reeds na 1 dag afgewerkt en was hij klaar om gevuld te worden. Het vullen van de silo was belangrijk om het klapperen van het doek tegen te gaan. Mocht het zeil toch teveel vrijheid krijgen, dan zouden er minieme scheurtjes ontstaan die later water verlies tot gevolg zouden hebben.

         

Aanleg van nieuwe waterbassin:

Naast de aanleg van een nieuwe watersilo voor de opvang van drainwater, werd ook een nieuwe waterbassin voorzien voor de opvang van hemelwater. Hierbij wordt de overloop van de reeds bestaande watervijver gekoppeld aan de nieuwe zodat we geen hemelwater zouden verliezen in natte periodes. Daarnaast is ook de nieuwe loods die nog gebouwd dient te worden aangesloten op de nieuwe bassin. Achter de nieuwe loods zullen ook nieuwe plastic tunnels gebouwd worden die regenwater zullen opvangen en afvoeren naar de waterbassin. Onder deze bassin werden voldoende drainagebuizen voorzien zodat het water daar voldoende kan wegtrekken en geen schade aan de dijken kan berokkenen.

Foto archief :