Soort project:

Operationele groep

Duurtijd:

15/09/2016 - 14/09/2018

Partners:

Proefstation, ILVO, Provincie Antwerpen, KU Leuven

Langzaam maar zeker is de opkomst van GPS-technologie zich aan het doorzetten in de onze regio’s. Een klein aandeel van onze land- en tuinbouwers startte met het integreren van GPS op tractoren en machines waardoor de sturing van zowel tractor als eventueel machines volledig autonoom kan. Ondertussen wordt de volgende stap gezet en kunnen tal van sensoren gekoppeld worden aan GPS-technologie. Dit zorgt voor nieuwe potentiele kansen en uitdagingen die in eerste instantie pioniersbedrijven zullen aangrijpen om efficiënter en duurzamer te produceren. Het georefereren van diverse metingen biedt enorme mogelijkheden. Denken we maar aan het opstellen van bodemkaarten aan de hand van verschillende parameters, gewasmetingen aan de hand van optische sensoren en opbrengstkaarten in akkerbouwteelten. Enkele pioniersbedrijven doen vandaag hun eerste ervaringen op met deze technieken.

Om ondersteuning te bieden aan deze innoverende technieken en hun pioniers betekent het oprichten van de operationele groep “SOCROSense” zeker een meerwaarde. Binnen de operationele groep (OG) zal de innovatie liggen op het gebruik en de implementatie van bodem- en gewassensoren en het bepalen van de toekomstperspectieven.

Concreet zullen bedrijven actief over heel Vlaanderen en in diverse sectoren zich verenigen in een expertgroep. Zij beschikken nu al over de nodige ervaringen met GPS-sturing en hebben bovendien ervaring met het gebruik of de toepassing van sensoren of de sterke intentie om dit op bedrijfsniveau te implementeren. Deze partners hebben vaak een bredere kijk op mogelijkheden van diverse sensoren welke mogelijks ook in andere sectoren toepassingen vinden. Van de expertgroep werd een portfolio opgesteld waarin expertise, visie, opportuniteiten en knelpunten werden opgelijst.

Vervolgens werden een aantal close-sensing technologieën onder de loep genomen. In een uitgebreide fiche per technologie werd het doel, een omschrijving, de werking, de inzetbaarheid, extra’s, kostprijs, knelpunten en voordelen en leveranciers opgelijst. Bij de keuze van technologieën werden zowel gewassensoren als bodemsensoren besproken. Voor de gewassensoren werden Greenseeker, Isaria, OptRX, Parrot Seqoia en Spectracam uitgelicht. Voor de bodem sensoren was dit de Veris MSP3 en SoilXplorer. Er werden ook fiches gemaakt over de basistechnologie waarop de close-sensing technieken steunen namelijk RTK-GPS sturing op de trekker, over NIR-analyse van drijfmesten en over een rastermodeule voor planten (op exacte puntlocatie). Het eindrapport kan hier afgehaald worden.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders