Soort project:

Interreg-project

Duurtijd:

01/10/2019 - 30/09/2022

Partners:

Interreg Vlaanderen-Nederland, proefcentrum fruitteelt vzw, innoveins (blueberry innovators), compas agro, proefcentrum voor sierteelt, smart digital farming, proefstation voor de groententeelt, Blue engineering

Het project Smart Growers wil Smart Farming in de praktijk brengen. Het concept van Smart Farming tracht de productiviteit duurzaam verhogen. Dat is mogelijk op 3 wijzen:

  1. Data benutten: Informatie over o.a. het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat kan gedetailleerd in kaart gebracht worden m.b.v. allerlei sensoren en remote sensing door satellieten en drones.
  2. Precisielandbouw toepassen: De verzamelde informatie kan gebruikt worden om het landbouwbedrijf op een intelligente manier te managen. Door rekening te houden met de aanwezige variatie in ruimte en tijd kan de opbrengst verhoogd worden bij een minimale input van grondstoffen.
  3. Automatisering & robotica inzetten: Het verzamelen van informatie uit het veld en het uitvoeren van plaatsspecifieke bewerkingen zijn tijdrovende werkzaamheden en kunnen potentieel leiden tot een stijging van de arbeidskosten. Automatisatie en robotica spelen daarom een belangrijke rol om de principes van Smart Farming te kunnen toepassen.

 

De partners van Smart Growers willen dit uitwerken in 3 teelten: blauwe bes, asperge en boomkwekerij in volle grond. En dit zowel in Nederland als Vlaanderen.

 

Als eerste toepassing demonstreert het project perspectiefvolle technologieën om m.b.v. cameraherkenning gericht biologisch/thermisch onkruiden te bestrijden. Bestaande technologische componenten zullen aangepast worden zodat ze toepasbaar zijn in de teelt van laanbomen en blauwe bes. Hiermee biedt het project een antwoord op de grote vraag naar goede alternatieven voor traditionele chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (zoals Roundup), die meer en meer onder druk staan.

 

Als tweede toepassing beogen we water efficiënter te gebruiken door irrigatiesystemen op een intelligente manier aan te sturen. De afgelopen zomers werden enkele gevolgen van klimaatverandering op het weersysteem duidelijk: langdurige droogtes al dan niet afgewisseld met periodes van intensieve neerslag. Dit leidde tot aanzienlijke watertekorten in de landbouwsector, hetgeen de vraag naar een meer efficiënte waterirrigatie heeft doen stijgen. Momenteel wordt er namelijk amper rekening gehouden met de actuele vochtstatus van de bodem om irrigatie aan te sturen, hetgeen leidt tot waterverspilling.

In deze toepassing zal:

  • een prototype communicatiemodule worden ontwikkeld voor draadloze communicatie tussen sensoren (o.a. opmeten actueel vochtgehalte) verspreid over het perceel om te komen tot een universeel, modulair en betaalbaar sensornetwerk dat plaatsspecifieke informatie genereert.
  • een Decision Support System ontwikkeld worden om de uitgelezen sensordata te vertalen naar plaatsspecifieke irrigatieschema’s.
  • de mogelijkheid gedemonstreerd worden om een irrigatiesysteem vanop afstand aan te sturen, zodat complexe irrigatieschema’s automatisch uitgevoerd kunnen worden.

 

Als derde toepassing wordt voor de drie focusteelten onderzocht welke meerwaarde remote sensing technieken kunnen hebben. Hierbij worden zowel camera’s op drones als op een rijdend voertuig ingezet om informatie te verzamelen over o.a. de groei van het gewas, droogtestress en het voorkomen van plagen en ziekten. Remote sensing laat toe om vanop afstand de toestand van een perceel te monitoren en een gedetailleerd beeld te genereren van de variatie binnen het perceel. De meerwaarde zit dus in het vroegtijdig opsporen van problemen en de mogelijkheid om in te grijpen enkel daar waar nodig, waardoor bespaard kan worden op grondstoffen en negatieve milieu-effecten van gewasbescherming en bemesting gereduceerd worden.

 

Ten slotte zal in dit project een online Smart Farming platform ontwikkeld worden, met als doel kennis over Smart Farming toepassingen en technologieën te verspreiden in zowel Vlaanderen als Nederland en een grensoverschrijdende Smart Farming community te creëren.

 

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders