Partners: Proefcentrum Hoogstraten i.s.m. Gemapa, Lentsche Heyde, Tomana, Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland, Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver en VLACO / OVAM.

Projectfinanciering: Operationele groep (Dept. L.V.)

Duur: 01/05/2021-30/04/2023

 

 

 

 

Korte inhoud:

Tot duurzame en rendabele oplossingen komen voor de verwerking van loofresten, meer bepaald binnen materiaaltoepassingen en/of materialenkringloop met een positief businessverhaal. We gaan dus ook op zoek naar alternatieve en innovatieve verwerkingsroutes.

In eerste instantie kijken we naar de huidige toestand en resultaten van eerder onderzoek: zijn er kleine aanpassingen in teelttechnieken/teeltbenodigdheden die grotere impact kunnen hebben op de verwerkingsmogelijkheden achteraf? Welke knelpunten komen we daarbij tegen (vb wetgeving, ontbrekende kennis definiëren, juridisch kader,…)

Daarna gaan we op zoek naar verwerkingspistes: boerderijcompostering en materiaaltoepassing (bio-economie) zoals het gebruik van plantenresten als grondstof voor andere materialen. De professionele compostering wordt meegenomen in het C-Martlife-project.

Binnen het project wordt de boerderijcompostering opgestart met focus op de alternatieve teeltbenodigdheden en met de bio-economie zullen ook proeven opgestart worden.

Selova zet in op communicatie met/tussen tuinders en bio-economie om op elkaars noden af te stemmen en er is een nauw samenwerkingsverband met de projecten C-Martlife en Zero-Waste.

Meer info op www.vlaanderen.be/pdpo 

Contactpersoon PSKW : Rik Cleymans- rik.clymans@proefstation.be

 

Verantwoordelijke uitgever voor de inhoud van de informatie: Proefstation voor de Groenteteelt