Soort project:

Interreg Project

Duurtijd:

01/04/2019 - 31/03/2022

Partners:

ZLTO (NL) i.s.m. Proefcentrum Hoogstraten (BE), Waterschap Brabantse Delta (NL), Proefstation voor de Groenteteelt (BE)

RECUPA  is een Vlaams-Nederlands project waarbij de RECirculatie zonder Uitspoeling of Puntlozing tijdens de opkweek van Aardbei centraal staat.

De grensregio Vlaanderen-Nederland herbergt een regio met een intensieve aardbeiproductie. De opkweek van aardbeiplanten vindt er plaats op een trayveld in de lucht, dit is een oppervlakte bedekt met plastiek. Bij hevige regenval biedt dit de mogelijkheid om het water te hergebruiken bij de opkweek van aardbeiplanten.

De specifieke doelstellingen van dit project zijn:

  • de invoering van een circulair watersysteem met aangepaste ontsmettingstechnieken om het drainwater van trayvelden opnieuw geschikt te maken voor fertigatie.
  • Het bevorderen van efficiënt gebruik van hulpbronnen door hergebruik van drainwater en minder gebruik van grondwater.

Gedurende dit project worden verschillende zuiveringstechnieken (filtratie, ontsmetting, ….) opgelijst en geëvalueerd voor hun toepassing op trayvelden van aardbei. Daar waar het water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen nu via trayvelden afloopt naar beken en uitspoelt, is het de bedoeling om dit water op te vangen, te zuiveren en te recirculeren.

RECUPA draagt dus bij tot

  • het verminderen van milieuschadelijke lozingen
  • een extra waterbron die kwalitatief even goed is als regenwater, bijgevolg is er een daling in de nood aan grondwater
  • het verminderen van meststoffengebruik van telers doordat recirculatiewater enkel dient aangevuld te worden tot de gewenste hoeveelheid.

Het Proefstation voor de Groenteelt (PSKW) is leider in de selectie van de zuiveringstechnieken en zorgt ervoor dat er gedurende dit project een kennisuitwisseling tussen de waterrecirculatie op aardbei trayvelden en de waterrecirculatie in andere sectoren van de tuinbouw plaatsvindt. Meer specifiek wordt in dit project ook gefocust op het telen van sla op mobiele gotensystemen aangezien deze sector ook (d.i. net zoals de aardbei trayvelden) te maken heeft met grote debieten van water die gezuiverd moeten worden, het te zuiveren water bevat hier ook zwevende partikels en ook hier is ontsmetting een belangrijk punt. Op het Proefstation voor de Groenteteelt zullen twee demo’s doorgaan op mobiele gotensystemen (slateelt). In een eerste demoproef worden vier gescreende technologieën  gedemonstreerd. Hieruit wordt één techniek geselecteerd waarmee verder gewerkt wordt. Vervolgens zal in een tweede demoproef een standaard technologie (zandfilter, actief kool en UV) vergeleken worden met deze tweede techniek.

Dit project werd goedgekeurd en gesubsidieerd door steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Het project wordt toegelicht in onderstaande video:

Projectresultaten

Zie hieronder voor de verschillende outputs.

Financierders