Soort project:

Interreg-project

Duurtijd:

01/12/2019 - 30/11/2022

Partners:

VCM - Vlaams coördinatiecentrum mestverwerking vzw, Hooibeekhoeve, PSKW - Proefstation voro de Groenteteelt, PVL - Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw, Proefboerderij Rusthoeve, Ugent - Universiteit Gent, Inagro vzw, Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, Strocon B.V., Detricon, DLV advies

NITROMAN zet in op de verwerking van de vloeibare fractie van vergiste of onvergiste varkens- en rundermest via nutriëntenrecuperatie. Deze fractie ontstaat na de scheiding van ruwe mest of digestaat en vormt ongeveer 85% van de ingaande stroom. Dunne fractie bevat voornamelijk stikstof, kalium en water. De reden van deze specifieke afbakening in dit project is dat deze fractie best zo lokaal mogelijk verwerkt wordt, zodat het transport van dit waterige volume beperkt wordt tot een absoluut minimum. Dit zorgt, naast meer autonomie voor de veehouder, voor een reductie van transport en een verhoogde efficiëntie van het gebruik van nutriënten, waarbij de producten optreden als kunstmestvervangers. In Vlaanderen werd in 2017 meer dan 2 miljoen ton dunne fractie van dierlijke mest (varken, rund en digestaat) verwerkt (cijfers enquête VCM). In Nederland liggen deze cijfers in dezelfde grootteorde. Dit betekent dat er een groot potentieel is voor nutriëntenrecuperatie uit deze fractie in beide regio’s.

NITROMAN gaat constructeurs van innovatieve technologieën voor nutriëntenrecuperatie uit mest actief ondersteunen om hun techniek verder te ontwikkelen door hun techniek op verschillende voorbeeldbedrijven, te implementeren, op te volgen en vooral te demonstreren. De technologie kan verder aangepast worden aan specifieke situaties en factoren zoals mesttype. Ook knelpunten op vlak van rendabiliteit, de vermarkting van eindproducten, de wetgeving en draagkracht worden grensoverschrijdend aangepakt. De eindproducten worden geanalyseerd op hun eigenschappen en gedemonstreerd tijdens veldproeven. Verder worden de milieuimpact van de verschillende innovatieve technieken nagegaan. Hierdoor wordt de draagkracht en vertrouwen voor deze nieuwe technologieën en producten niet alleen vergroot bij de gebruikers, namelijk de veetelers, akkerbouwers en groentetelers, maar ook bij de Vlaams-Nederlandse en Europese beleidsmakers. Het project zal de nodige informatie leveren aan Vlaamse en Zuid-Nederlandse veetelers om de juiste en meest duurzame investeringskeuze te maken voor verwerking van hun mestoverschot en zal Vlaamse en Zuid-Nederlandse constructeurs van innovatieve technieken de mogelijkheid bieden om de technieken te ontwikkelen en op de markt te brengen in de Interreg-regio.

Het is de bedoeling de nutriëntenkringloop zo lokaal mogelijk te sluiten, rekening houdend met de economische en praktische haalbaarheid. Binnen NITROMAN zal de gewenste schaalgrootte van dergelijke installaties in Vlaanderen en Nederland verder onderzocht worden. Toepassing van de geproduceerde producten op eigen velden door veetelers bij de teelt van voedergewassen geniet de voorkeur, maar ook afzet van de producten naar de akkerbouw, groententeelt en industrie zal daarom verder onderzocht worden.

——-

Nitroman veldproeven bij Proefstation voor de groententeelt

Proefopzet
Er werd een vroege bloemkoolteelt aangelegd (februari – mei) waar herwonnen meststoffen vergeleken werden met gangbare kunstmest. De verschillende proefplotjes werden bemest met ammoniumnitraat (AN) na stripping-scrubbing (rijbemesting), ammoniumsulfaat (AS) na chemische luchtwasser (rijbemesting), KAS (breedwerpig), Entec 26 (breedwerpig), UreaN (rijbemesting) en onbemeste plotjes. Aan de vloeibare ammoniumhoudende meststoffen werd een nitrificatieremmer toegevoegd.

Meer info over het verloop van de proef lees je via onderstaande link.

Artikel Nitroman – PSKW- Veldproeven

Productfiches

Binnen het Nitroman-project worden ammoniumzouten en mineralenconcentraat al voor het derde jaar op rij toegepast in de groenteteelt, aardappelen, mais en gras. De voorbije jaren werd reeds duidelijk dat deze herwonnen meststoffen quasi gelijkwaardig zijn aan kunstmest. Bovendien dragen ze bij tot een meer circulaire landbouw. Hier bundelden we de belangrijkste info in handige productfiches.

Factsheets

Tijdens het NITROMAN-project werden factsheets opgemaakt van de gebruikte meststoffen, zijnde mineralenconcentraat, ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat. In deze factsheets staat meer info rond samenstelling, producteigenschappen, landbouwkundig gebruik, milieuaspecten,…

Daarnaast is er een factsheets beschikbaar over het gebruik van de herwonnen meststoffen, specifiek in de groententeelt.

Om deze te raadplegen, kan je hier terecht!

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders