Soort project:

Praktijkcentra plant

Duurtijd:

01/07/2021 - 31/12/2023

Partners:

Praktijkcentra Plant: Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Inagro, Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vzw (KBIVB), Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG vzw), Landbouwcentrum voor voedergewassen vzw (LCV), Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Proefcentrum Fruitteelt (Pcfruit), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT)

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

De voorbije jaren kregen we steeds vaker te maken met extreme klimaatomstandigheden, zoals langdurige droogte en hittegolven tijdens het groeiseizoen, vorstperiodes laat in het voorjaar, hevige regenval,… wat een duidelijke economische impact heeft op de land- en tuinbouw. Tijdens droge en warme periodes neemt de vraag naar water vanuit de land- en tuinbouw toe, maar door de dalende grondwaterstand daalt ook het vochtgehalte in de bodem. Daarenboven worden er tijdens droge periodes door de overheid vaak restricties opgelegd op het watergebruik. Bij neerslagtekorten vertaalt zich dit in verminderde productie, mindere kwaliteit, gaat de oogst gedeeltelijk verloren of resulteert dit in hogere productiekosten ten gevolge van irrigatie en de bestrijding van stress-gerelateerde ziekten en plagen die steeds meer en meer opduiken. Tegelijk is landbouw één van de vele actoren die concurreren om water in onze droge regio. Toegang tot voldoende kwalitatief water is immers essentieel in het productieproces, en bedrijven ervaren de watertekorten als een reële bedreiging voor hun economische activiteit.

Door een slimme combinatie van teeltkeuze en –teelttechniek wordt de Vlaamse land- en tuinbouw klimaatrobuuster en zijn ze minder gevoelig aan extremen ten gevolge van het snel evoluerend klimaat en blijft de toekomst van de bedrijven gegarandeerd. In eerste instantie kan men zorgen dat er meer water wordt vastgehouden in de bodem. Een goede bodemzorg en vochtvoorziening van de teelten is een deel van de oplossing. In tweede instantie kan men inzetten op teelten die toleranter zijn voor hitte- en droogtestress of op nieuwe of heroplevende teelten die de klimaatrobuustheid van de sector vergroten. Als derde invalshoek kan men ook zorgen dat het beschikbare water beredeneerd en zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Tot slot vormt ook de monitoring en beheersing van nieuwe opkomende en gewijzigde plagen in verschillende teeltgroepen een deel van de oplossing.

Alle Vlaamse praktijkcentra Plant werken in dit project samen om de kennisopbouw en -overdracht naar een slimme combinatie van teeltkeuze en teelttechniek te optimaliseren en zoveel mogelijk land- en tuinbouwers te bereiken. Het project kadert in het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en de ‘Blue Deal’ en wordt gecoördineerd door het Proefcentrum voor Sierteelt.

Meer informatie

Contactpersoon

Sander Fleerakkers (nieuwe teelten)

sander.fleerakkers@proefstation.be

Project nieuws

Financierders