Soort project:

IWT-project

Duurtijd:

01/01/2012 - 01/01/2016

Partners:

Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt en Inagro

Bladgroenten zoals veldsla en kropsla zijn erg bederfbaar. Wanneer veldsla op de keurtafel van de veilingen aangeboden wordt, blijkt het product niet steeds vers geoogst te zijn. Soms wordt er namelijk product toegeleverd dat op het bedrijf al een korte bewaarduur achter de rug heeft maar visueel niet te onderscheiden valt van vers product. De houdbaarheid van dit product na aanleveren bij de veilingen wordt hierdoor gereduceerd. Kropsla daarentegen wordt meestal wel direct na oogst aangeboden maar is gevoelig voor dehydratatie. Deze dehydratatie veroorzaakt nadelige veranderingen in de bladstructuur (verwelking) en roodverkleuring van het snijvlak tijdens de bewaring. De gevoeligheid voor dehydratatie wordt bepaald door de cultivar en de groei- en/of oogstomstandigheden. Omwille van de korte houdbaarheid is de aanlevering van vers product vereist.

Korte houdbaarheid geeft aanleiding tot een lagere kwaliteit en verliezen in de distributie en ontevredenheid bij de consumenten. De doelstelling van dit project is daarom tweedelig. Enerzijds zal er een snelle meettechniek ontwikkeld worden die de kwaliteit van veldsla en kropsla objectief kan meten en een voorspelling van het potentieel uitstalleven mogelijk maakt. De meettechniek moet ook gemakkelijk en snel uit te voeren zijn om praktisch bruikbaar te kunnen zijn op een keurtafel. Anderzijds zal onderzoek worden verricht naar de meest optimale teelttechniek om een betere oogstkwaliteit te kunnen realiseren.

De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd om de projectdoelstelling te kunnen realiseren:

  • Inventarisatie en objectivering van de door de keurders gebruikte visuele beoordelingscriteria zodat ze als referentie voor de kwaliteitsbepaling tijdens het project kunnen dienst doen. De nadruk zal liggen op de parameters versheid, kleur en verwelking. Een versnelde houdbaarheidstest zal worden ontwikkeld.
  • Evaluatie van de invloed van de teelttechniek op de houdbaarheid van kropsla en veldsla. Varianten van volgende teeltfactoren zullen worden bestudeerd: bemesting, zoutconcentratie in de bodem, kastemperatuur en ventilatievoud. Ook de invloed van behandelingen tussen oogst en vermarkting worden geëvalueerd waaronder oogsttemperatuur, type en temperatuur van het afspoelwater.
  •  Opstellen van ‘een code voor goede praktijk’ om veldsla en kropsla met optimale kwaliteit en versheid voor verkoop aan te voeren. Hieronder verstaat men zowel de teelt- als de oogstmaatregelen die een optimale kwaliteit en versheid garanderen.
  • Constructie van kinetische modellen om de kwaliteitsveranderingen na de oogst te beschrijven in functie van teelttechnische omstandigheden en naoogstomstandigheden zoals het temperatuurtraject in de vermarktingsketen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de ademhaling, het daarmee gerelateerde suikergehalte, de waterstatus en de hieraan gerelateerde mechanische eigenschappen. Deze modellen zullen ondermeer gebruikt worden om de resultaten van de versnelde houdbaarheidstest te vertalen naar realistische bewaaromstandigheden.
  • Experimentele meting van nabije-infrarood (NIR) reflectantiespectra en chlorofylfluorescentie-eigenschappen van een grote verscheidenheid aan krop- en veldslastalen. Opstellen van calibratiemodellen om op basis van deze metingen de kwaliteit en houdbaarheid van veldsla en kropsla te voorspellen. Validatie en robuustheidonderzoek van de modellen.
  • Constructie van een praktisch meetsysteem om op de keurtafel de kwaliteit van veldsla en kropsla te voorspellen. Inschatting van bijkomend onderzoek om deze methodologie uit te breiden naar andere tuinbouwproducten.

Meer informatie

Contactpersoon