In Vlaanderen is 21% van de MAP-meetpunten rood, terwijl Europa de doelstelling oplegt om tegen 2018 (eind MestActiePlan 5 of MAP 5) te komen tot slechts 5% rode MAP-meetpunten. Een MAP-meetpunt kleurt rood als tijdens het meetjaar de nitraatnorm van 50 mg nitraat/L minstens één keer wordt overschreden. Op basis van de terreinkennis van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) werd ingeschat dat ongeveer 35% van de rode MAP-meetpunten negatief beïnvloed worden door nitraatrijk drainagewater van landbouwpercelen.

In bepaalde intensieve teelten biedt een doorgedreven optimale bemesting geen garantie voor acceptabele nitraatconcentraties in het drainagewater. Doel is om tijdens dit project een best beschikbare techniek (BBT) te ontwikkelen om op basis van denitrificatietechnieken aanvaardbare nitraatconcentraties (< 50 mg N-NO3/L) te behalen. De ontwikkelde BBT wordt tijdens dit project op 3 verschillende locaties geïmplementeerd om er de rode MAP-meetpunten aan te pakken.

Een belangrijke stap binnen het project is streven naar een gezamenlijke aanpak door landbouwers. Via collectieve afspraken wordt bepaald waar de BBT moet ingezet worden om te komen tot een groen MAPmeetpunt. Het uitwerken en opstarten van een blauwe dienst moet ervoor zorgen dat de landbouwers en/of de waterbeheerders zelf in staat zijn het zuiveringssysteem zelfstandig te beheren en onderhouden. Dit concept zal gerealiseerd worden in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Via de werking van het CVBB, voorlichtingsmomenten, demonstraties, publicaties, … bereiken de gedemonstreerde technieken de volledige doelgroep en zal de techniek binnen de duur van het project verspreid worden naar een brede groep van landbouwers (o.a. mogelijk via KMO-projecten).

Publicatie in Proeftuinnieuws 2/2019 : “Nieuw ontwikkelde techniek moet nitraten in drainagewater aanpakken

Publicatie in Proeftuinnieuws 13/2019: “Bioreactor moet nitraten uit drainagewater halen (2019)

Publicatie in Proeftuinnieuws 2/2020: “Micro-organismen reduceren nitraat in drainagewater via off-grid installatie”

Brochure MBBR

Handleiding denitrificerende MBBR

 

 

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders