Soort project:

FOD-RT-project

Duurtijd:

01/10/2010 - 17/05/2014

Partners:

Onderzoeksgroep “Microbiële Procesecologie en –beheersing”, Hogeschool voor Wetenschap&Kunst, campus De Nayer (PME&BIM) i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt vzw; en Proefcentrum Fruitteelt vzw

Volledige titel

Invloed van de kwaliteit van het water gebruikt in de sector van de primaire plantaardige productie, meer bepaald voor de irrigatie, het wassen en het transport, op de blootstelling van de consumenten aan chemische en biologische verontreinigingen

In dit project zal getracht worden om de potentiële impact van de kwaliteit van het proceswater in de groente- en fruitsector op de blootstelling van de consumenten aan chemische en biologische verontreinigingen te bepalen. Om dit na te gaan zal een grootschalige survey in de groente- en fruitsector uitgevoerd worden waarbij (i) een representatief aantal bedrijven bevraagd worden naar ondermeer procesvoering, waterbron, watergebruik, teeltwijze, en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en (ii) het proceswater van elk bedrijf geanalyseerd wordt op aanwezigheid van microbiologische en chemische contaminanten. Zo wordt er een globaal beeld verkregen van het watergebruik en de kwaliteit van het proceswater in de Belgische groente- en fruitsector en het daaraan gekoppelde risico voor de voedselveiligheid. Door vergelijking met gegevens uit literatuur, kan de Belgische groente- en fruitsector gebenchmarkt worden ten opzichte van de internationale situatie. Bovendien zullen een aantal kritische punten in de sector blootgelegd worden. Deze kritische punten zullen in meer detail geanalyseerd worden. Door deze “in-depth” analyse kunnen relaties gelegd worden tussen de kwaliteit van het proceswater of specifieke procesvoeringen enerzijds en de contaminanten op het eindproduct anderzijds. Dit maakt mogelijk om een algemene risico-inschatting te maken van mogelijke contaminatie van het eindproduct door proceswater. Bovendien zal dit project aanleiding geven tot aanbevelingen rond de vereiste kwaliteit van proceswater voor een welbepaald gebruik in de primaire sector. Tenslotte zal de “good practice” van kritische punten geoptimaliseerd worden aan de hand van kleinschalige experimenten.

Meer informatie

Contactpersoon