Soort project:

biologische landbouw

Duurtijd:

01/01/2022 - 31/12/2024

Partners:

Hogeschool Gent, Inagro, Proefstation voor de Groenteteelt

De beheersing van melige koolluis (Brevicoryne brassicae) kan erg moeilijk zijn, in het bijzonder voor biotelers die slechts gebruik kunnen maken van een beperkt aantal toegelaten middelen wanneer de plaag werkelijk onbeheersbaar blijkt. Natuurlijke vijanden kunnen hun steentje bijdragen aan de beheersing maar komen niet altijd op het juiste moment, blijven niet in de buurt wanneer de plaagdruk lager is of vertrekken te vroeg uit het perceel. Een bankerplant-systeem zou soelaas kunnen bieden. Dit systeem bestaat uit een plantensoort die alternatieve prooisoorten (die geen plaag vormen voor het gewas) bevat als voedsel voor natuurlijke vijanden. Dit stelt hen in staat om nabij de teelt een reproducerende populatie op te bouwen waardoor plaagonderdrukking gedurende de hele teeltperiode kan gegarandeerd worden. In tegenstelling tot de meer bestudeerde bloemenstroken, is het bij bankerplants bovendien de bedoeling om de planten zo veel mogelijk tussen het gewas zelf te zetten, met het oog op een maximale verspreiding van de vijanden in het gewas en een minimaal verlies aan opbrengst door onbeteeld terrein.

In dit project beogen we de eerste stappen te zetten met oog op de ontwikkeling van een bankerplant-systeem tegen melige koolluis. Een eerste stap in dit proces is het screenen van verschillende plantensoorten op hun geschiktheid hiervoor. De planten moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Ze moeten

(1) een voedselbron onder de vorm van alternatieve prooien bevatten,

(2) natuurlijke vijanden van melige koolluis aantrekken,

(3) ze mogen geen insecten aantrekken die als koolplaag worden beschouwd en

(4) ze moeten aanwezig zijn gedurende de volledige teeltduur en gemakkelijk te telen zijn (bloeien tijdens de teeltduur is een sterk pluspunt).

In een tweede stap wordt de toepassing van de meest geschikte plantensoorten gevalideerd op perceelsniveau. De bankerplanten zullen in verschillende configuraties tussen de koolplanten worden aangeplant en hun impact op plaagdensiteit en gewasaantasting zal onder de loep worden genomen.

Meer informatie

Contactpersoon

Project nieuws

Financierders