Duurtijd:

15/11/2019 - 14/11/2021

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), coördinator, Aquafin, Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), 2 vollegrondsgroentetelers: Groentenhof Rudy Croket, Marc Van den Bosshe, 2 glasgroentetelers: Eco-Doc Bart Dockx,  Stannuco Steven van Nuffelen, Belorta, POM Antwerpen

AWAIR wil een samenwerking opzetten tussen tuinbouwers, Aquafin en onderzoeker. Het doel is om de eerste stappen te zetten in de implementatie van gezuiverd effluent afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) als alternatieve waterbron. AWAIR wil daarmee een structurele oplossing bieden op een toenemende frequentie van waterschaarste en het minimaliseren van natuurlijke waterbronnen. Voor drie tuinbouwclusters, variërend in samenstelling, wordt de vraag naar irrigatiewater afgetoetst met de beschikbaarheid van gezuiverd effluent op bedrijfsschaal en perceelsniveau. Het is van cruciaal belang dat de kwaliteitseisen voldoende hoog zijn, Vlaamse en Europese wetgeving zijn daarbij het uitgangspunt. Een gebiedsanalyse en de resultaten van de screening van zuiveringstechnologieën zullen de haalbaarheidsstudies voor de 3 clusters voeden. Deze studies zullen zowel vanuit het oogpunt van Aquafin, als voor de betrokken tuinbouwers uitgewerkt worden. Voor minstens één cluster wordt de inzet van gezuiverd effluent middels een demoactiviteit uitgewerkt. Via diverse communicatiekanalen wordt het doelpubliek bereikt.

AWAIR wil de opportuniteiten van gezuiverd effluent, via een gefundeerde onderbouwing, voor de Vlaamse land- en tuinbouw in de kijker zetten. Het project bouwt bovendien sterk op het Europese netwerk SuWaNu Europe, een Europees netwerk dat focust op het hergebruik van behandeld afvalwater in de landbouw. De synergie van deze projecten zal daarmee incentives geven om de achterstand van de implementatie van gezuiverd effluent in Vlaanderen weg te werken.

Projectresultaten:

De drie gebiedsstudies voor Sint-Amands, Duffel en Hasselt kunnen gedowload worden op deze projectpagina. Op de drie locatie werden meetcampagnes opgezet op de RWZI’s om meer inzicht te krijgen op de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Voor beide aspecten wordt het aanbod van het RWZI vergeleken met de irrigatievraag van de landbouw in de regio.

De gebiedsstudie in Sint-Amands omvat een demonstratiecomponent, waarbij verschillende desinfectietechnieken werden geëvalueerd (met speciale focus op de reductie van E.coli). Ook een eerste uitwerking voor het distrubutienetwerk komt hier aan bod.

De gebiedsstudie in Duffel focust op het hergebruik van RWZI-effluent voor glastuinbouwteelten, met aandacht op de natriumaccumulaties in het voedingswater tijdens de teelt. Deze studie bekijkt twee scenario’s voor de inzet van het RWZI-effluent als waterbron in de glastuinbouw:

  • Reactief inzetten van RWZI-effluent. Dit wordt beschouwd als het referentiescenario, waarbij er enkel RWZI-effluent wordt toegevoegd aan het bassin op het moment dat er watertekorten zijn.
  • Continu mengen van het RWZI-effluent met hemelwater in de bassins

De gebiedsstudie in Hasselt bekijkt het hergebruik van het RWZI-effluent voor vollegrondsteelten in de buurt (met name asperges)

 

Daarnaast werd er ook naar het financiële aspect gekeken voor het uitwerken van dergelijke cases in de praktijk. De haalbaarheidsanalyse geeft een overzicht van de verschillende kosten die verbonden zijn aan het opzetten van een case rond structureel waterhergebruik. Per kostenpost wordt een inschatting gemaakt van de grootteorde en het belang ervan in het geheel van de kosten. Ook de onzekerheden die verbonden zijn aan verschillende kostenposten worden beschreven. De verschillende kostenposten zijn:

  1. Kost voor een bijkomende zuivering: dit bestaat uit een investeringskost en een operationele kost.
  2. Kost voor het transportnetwerk: dit bestaat voornamelijk uit een investeringskost en in mindere mate uit een operationele kost
  3. Kost voor vergunningen en monitoring: dit bestaat uit een studiekost aan het begin van het project en een operationele kost.

 

Er werd ook een overzicht van verschillende desinfectietechnieken opgemaakt die bruikbaar zijn voor landbouwdoeleinden, inclusief de voor- en nadelen.

Beschikbare documenten:

Haalbaarheidsstudie

Gebiedsstudie Duffel

Gebiedsstudie Hasselt

Gebiedsstudie St. Amands

Screening zuiveringstechnologie AWAIR

Artikels in Proeftuinnieuws

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders