Archieven: Projecten

ABC – Agro-ecologische landbouw

ABC – Agro-ecologische landbouw

Agro-ecologische landbouw biedt potentieel om landbouw, natuur en burgers dichter bij elkaar te brengen. Wat agro-ecologie inhoudt is voor boeren, burgers en besturen nog een grote onbekende. Door het realiseren van een operationeel agro-ecologisch landbouwbedrijf op gronden van POM Antwerpen in Waarloos, Kontich, willen de projectpartners tonen hoe het wel kan: van overleg met stakeholders, […]

Closecycle

Closecycle

CloseCycle heeft de ambitie om de kringlopen te sluiten. Lokale bedrijven en partners werken samen om reststromen op te waarderen en waardevolle eindproducten te ontwikkelen die geschikt zijn voor landbouw, steden of andere specifieke doeleinden. Het Proefstation voor de Groenteteelt en VLACO gaan samen aan de slag met de reststroom van loofresten van vruchtgroenten. In […]

OptiWAIE: Optimalisatie van watergebruik in de glastuinbouw

OptiWAIE: Optimalisatie van watergebruik in de glastuinbouw OptiWAIE: Optimalisatie van watergebruik in de glastuinbouw

De laatste tiental jaar merken we steeds vaker minder neerslag in de lente en zomer periode omwille van de klimaatverandering. Dit leidt voor sommige glastuinbouwbedrijven tot waterschaarste gedurende deze periode. Vaak wordt er dan beroep gedaan op alternatieve waterbronnen. In OptiWAIE: Optimalisatie van watergebruik in de glastuinbouw m.b.v. Alternatieve Interne en Externe waterbronnen willen we […]

I-ROWeed: Innovatieve onkruidbeheersingstechnieken

I-ROWeed: Innovatieve onkruidbeheersingstechnieken iroweed

Verschillende telers, vaak zelfs met uitgebreide mechanisatie, geven aan dat onkruidbeheersing nog altijd een van de grote moeilijkheden is in de biologische teelt. Vooral de onkruidbeheersing in de rij blijft moeilijker dan tussen de rij. De huidige mechanisatie (vaak wiedeggen en/of vingerwieders) werkt voornamelijk in jonge plantstadia, maar schieten soms tekort bij grotere planten. Een […]

Systeemgerichte aanpak van aardvlooien

Systeemgerichte aanpak van aardvlooien

Aardvlooien vormen een plaag van verschillende gewassen. In koolgewassen en vlas veroorzaken vooral de kevers schade van april tot september. Het grootste schaderisico situeert zich in de periode na zaai, wanneer de waardplanten zich in het kiemings- en zaailingenstadium bevinden. Vraat door aardvlo kan in dit stadium uitval veroorzaken. Hiernaast resulteert de vraatschade in kwaliteitsverlies […]

BREVAL – geïntegreerde beheersing van bladluizen en koolwittevlieg in koolgewassen

BREVAL – geïntegreerde beheersing van bladluizen en koolwittevlieg in koolgewassen

De laatste jaren zien we een ernstige toename in de problematiek en plaagdruk van bladluizen en koolwittevlieg, onder meer door toenemende droogte. Door het wegvallen van enkele belangrijke gewasbeschermingsmiddelen zal deze problematiek enkel nog toenemen. De overblijvende middelen zijn vaak minder selectief of hebben een beperktere werkzaamheid. In het project BREVAL – geïntegreerde beheersing van […]

Opti-Energie: Energetische optimalisatie in de glastuinbouw

Opti-Energie: Energetische optimalisatie in de glastuinbouw

De hoge energiekosten van zowel gas als elektriciteit dringt de rendabiliteit in de meeste glastuinbouwbedrijven sterk terug. Die hoge kost kan niet 1-op-1 doorgerekend worden in de verkoop van het oogstproduct. Deze bedrijven zullen hun energiekosten moeten drukken om rendabel te blijven. In Opti-Energie: energetische optimalisatie in de glastuinbouw in Vlaanderen, willen we 20% energie […]

InPaKt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus

InPaKt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus

Het komkommerbontvirus CGMMV, of languit Cucumber Green Mottle Mosaic Virus, vormt een belangrijke dreiging voor de komkommertelers in Vlaanderen. Dit omwille van zijn hoge persistentie en de ernstige schade dat dit virus aan plant en vrucht kan aanrichten. CGMMV is geen nieuw virus, maar de laatste jaren neemt het areaal besmette bedrijven in Vlaanderen en […]

Waarnemingen en waarschuwingen

Waarnemingen en waarschuwingen

Op diverse praktijkpercelen wordt er aan waarnemingen en waarschuwingen gedaan. Zo worden veldwaarnemingen uitgevoerd van ziekten en plagen in de groententeelt in open lucht. Binnen de geïntegreerde teeltwijze (IPM) is monitoring van plantpathogenen en plaaginsecten immers een zeer belangrijk basisprincipe. In de vollegrondsgroenteteelt werken drie Vlaamse proefcentra samen voor een algemene waarschuwingsdienst ter ondersteuning van […]

OG CABYV

OG CABYV

Het Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV) is ondertussen al erg goed gekend bij komkommertelers. Sinds de zomer van 2021 verspreidde CABYV zich razendsnel over heel de Benelux en haalde verwoestend uit met grote productieverliezen als gevolg. Het virus werd voor het eerste beschreven in 1988 in Frankrijk, maar bleef een lange tijd onder de radar […]