ALGEMENE INFORMATIE

Deze website is in eigendom en beheer van Proefstation voor de Groenteteelt vzw,  0407.884.802, RPR Mechelen, Duffelsesteenweg 101, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

VERZAMELEN EN REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

In principe kunt u deze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de website of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt.

Bezoekers van deze website kunnen zich ook via deze website registreren. Door registratie op deze website zijn de persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor andere media van Proefstation en kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met derden.

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoon, etc.) die bezoekers bij de registratie ingeven, worden opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Proefstation.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de websites van Proefstation.

MINDERJARIGEN

Proefstation let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Proefstation zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Proefstation moedigt minderjarigen aan, indien zij een website van Proefstation bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan Proefstation door te sturen.

Proefstation  moedigt minderjarigen aan, indien zij zich wensen te registreren, om het privacybeleid van Proefstation samen met hun ouders aandachtig te lezen alvorens zich op de website te registreren.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Proefstation nodig zijn.
Minderjarigen kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens inzien, verbeteren en zich tegen het gebruik hiervan verzetten, op eenvoudig verzoek gericht aan Proefstation met het registratieformulier.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Proefstation via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Proefstation.

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR INTERNE DOELEINDEN

De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen van Proefstation (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over onze producten en diensten, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Bij elke communicatie via e-mail heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Proefstation zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Proefstation bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten zoals het online portefeuillebeheer aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is online portefeuille-opvolging en soortgelijke dienstverlening maar mogelijk van zodra u de desbetreffende informatie invoert in onze databanken.

DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan Proefstation aanneemt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer. De abonnee of gebruiker die dat niet wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Proefstation is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kunnen de websites van Proefstation links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Proefstation, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.

INZAGE EN CORRECTIE VAN GEGEVENS

De abonnee of gebruiker kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd via het registratieformulier.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.

COOKIES

Bij internetbezoek op de websites van Proefstation worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst ; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar een website surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de website kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.

De websites van Proefstation kunnen Google Analytics gebruiken, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze website worden aangepast.