Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) is een onderzoekinstelling gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de groentesector. Het is een niet-gouvernementele organisatie en een vereniging zonder winstoogmerk.

Het heeft als missie het collectief van de productiesector van groenten te ondersteunen in het streven naar een toekomstgerichte, innovatieve, concurrentiële en duurzame positie via praktijk- en toegepast onderzoek, activiteiten ter bevordering van de kennisdoorstroming en voorlichting, en dit met respect voor de beleidskeuzes van de Vlaamse Overheid. Daartoe wordt nieuwe kennis ontwikkeld en samen met bestaande kennis gevaloriseerd in praktijktoepassingen en verspreid op een proactieve wijze naar de sector toe.

De doelstellingen van het Proefstation voor de Groenteteelt zijn:

 • Het uittesten van de resultaten van het (toegepaste) landbouwkundig onderzoek onder praktijkomstandigheden.
 • Het nagaan van de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken en teeltmethodes evenals de verbetering van bestaande technieken en teeltmethodes onder praktijkomstandigheden.
 • Het bevorderen van nieuwe en bestaande teelten met het oog op een duurzame productie.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van de producten.
 • Bijdragen tot de verbetering van het economische rendement van de bedrijven.
 • Bijdragen tot de reconversie- of diversificatiemogelijkheden van bepaalde bedrijfstypen.
 • De verspreiding van de resultaten van het toegepast onderzoek en van de ontwikkeling van toepassingen.
 • Geven van voorlichting m.b.t. de teelttechnische en economische aspecten van de productiesector.
 • Bijdragen in de verdere ontwikkeling van groeisectoren zoals de biologische landbouw.
 • Het verlenen van adviezen en diensten aan het collectief van landbouwers en tuinders.
 • Openbaar maken van de onderzoeksresultaten aan de ganse land- en tuinbouwsector.
 • Participeren aan sensibiliseringsacties, zoals bedoeld in het Besluit van de Vlaamse regering betreffende het subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw.
 • Uitwerken en uitvoeren van een voorlichtingsstrategie en dit, waar relevant, in samenspraak met de andere proefcentra behorend tot het coördinatiecomité van de subsector.
 • Het uitvoeren van toegepast onderzoek en dit bij voorkeur in samenwerking met kenniscentra zoals universiteiten, hogescholen, etc. waarbij het Proefstation zal fungeren als de link naar de praktijk en de andere onderzoeksinstellingen de basiskennis inbrengen. Dit onderzoek zal in overleg en bij voorkeur in samenwerking met de andere proefcentra van elke subsector gebeuren.
 • Bijdragen aan het opbouwen van het imago van de Belgische groentesector bij het grote publiek door het vulgariseren van de resultaten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, in het bijzonder van de inspanningen die geleverd worden inzake duurzame productie en voedselveiligheid.