Onze missie
Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) is een onderzoekinstelling gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de groentesector. Het is een niet-gouvernementele organisatie en een vereniging zonder winstoogmerk.

Het heeft als missie het collectief van de productiesector van groenten te ondersteunen in het streven naar een toekomstgerichte, innovatieve, concurrentiële en duurzame positie via praktijk- en toegepast onderzoek, activiteiten ter bevordering van de kennisdoorstroming en voorlichting, en dit met respect voor de beleidskeuzes van de Vlaamse Overheid. Daartoe wordt nieuwe kennis ontwikkeld en samen met bestaande kennis gevaloriseerd in praktijktoepassingen en verspreid op een proactieve wijze naar de sector toe.

Onze doelstellingen

 • Het uittesten van de resultaten van het (toegepaste) landbouwkundig onderzoek onder praktijkomstandigheden.
 • Het nagaan van de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken en teeltmethodes evenals de verbetering van bestaande technieken en teeltmethodes onder praktijkomstandigheden.
 • Het bevorderen van nieuwe en bestaande teelten met het oog op een duurzame productie.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van de producten.
 • Bijdragen tot de verbetering van het economische rendement van de bedrijven.
 • Bijdragen tot de reconversie- of diversificatiemogelijkheden van bepaalde bedrijfstypen.
 • De verspreiding van de resultaten van het toegepast onderzoek en van de ontwikkeling van toepassingen.
 • Geven van voorlichting m.b.t. de teelttechnische en economische aspecten van de productiesector.
 • Bijdragen in de verdere ontwikkeling van groeisectoren zoals de biologische landbouw.
 • Het verlenen van adviezen en diensten aan het collectief van landbouwers en tuinders.
 • Openbaar maken van de onderzoeksresultaten aan de ganse land- en tuinbouwsector.
 • Participeren aan sensibiliseringsacties, zoals bedoeld in het Besluit van de Vlaamse regering betreffende het subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw.
 • Uitwerken en uitvoeren van een voorlichtingsstrategie en dit, waar relevant, in samenspraak met de andere proefcentra behorend tot het coördinatiecomité van de subsector.
 • Het uitvoeren van toegepast onderzoek en dit bij voorkeur in samenwerking met kenniscentra zoals universiteiten, hogescholen, etc. waarbij het Proefstation zal fungeren als de link naar de praktijk en de andere onderzoeksinstellingen de basiskennis inbrengen. Dit onderzoek zal in overleg en bij voorkeur in samenwerking met de andere proefcentra van elke subsector gebeuren.
 • Bijdragen aan het opbouwen van het imago van de Belgische groentesector bij het grote publiek door het vulgariseren van de resultaten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, in het bijzonder van de inspanningen die geleverd worden inzake duurzame productie en voedselveiligheid.

Onze waarden

Binnen onze organisatie staan 5 waarden centraal. Zowel op de werkvloer als in onze benadering tegenover onze leden en externe partners hechten we hier veel belang aan.

1. Samenwerken

Het is door samen te werken, de hulpvaardigheid en het vertrouwen dat we in elkaar hebben dat PSKW draait en blijft draaien.
Bovendien zijn we allemaal ondernemend en dat komt de tuinders en de andere ondernemers in de tuinbouwsector alleen maar ten goede.

2. Praktijkgericht innoveren

Innovatie is natuurlijk een zeer belangrijke waarde voor een onderzoeksinstelling. Echter willen we niet gewoon innoveren, maar houden we hier altijd rekening met de praktijk en de praktische oplossingen die we willen bieden voor de toekomst van de tuinbouw. Door onze leergierigheid voorop te stellen, slagen we er steeds weer in om dit te bewerkstelligen.

3. Betrouwbaar

Iedereen wil fier zijn op z’n werk en correct werken. Echter gaat betrouwbaarheid breder dan dat. De cijfers die we communiceren, de teksten die we schrijven voor magazines en telers,  het onderzoek dat we voeren en naar buiten brengen, daarin willen we als onderzoeksinstelling zeer betrouwbaar werk afleveren. En dit alles op een duurzame manier. Niet enkel op de wetenschappelijk duurzaam verantwoorde manier maar ook in duurzame samenwerkingen met collega’s of partners.

4. Passie

Gedrevenheid, betrokkenheid en enthousiasme zijn begrippen die iedereen op het Proefstation hoog in het vaandel draagt. Enthousiasme werkt immers aanstekelijk en het is heel fijn om met gedreven collega’s en partners te mogen samenwerken. Die gedrevenheid en dat enthousiasme gaat zo ver dat het een passie wordt. Een passie om een sector mee vorm te geven en dag na dag beter te maken.

5. Klantgericht

Het gaat hier niet om de commerciële link van ‘klantgericht’ werken.  Wel over luisteren naar de noden van al onze leden, de telers, maar ook naar de noden van de hele sector in relatie tot de geldende regelgeving. We zetten prioriteiten om de meest dringende en grootste uitdagingen van de telers aan te pakken.  We zoeken mee naar oplossingen en stellen ons flexibel op. Dat doen we steeds op een eerlijke en respectvolle manier.