Algemene Verkoopsvoorwaarden Proefstation voor Groenteteelt vzw

 1. Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle orders en leveringen, hetzij in het kader van een verkoop, hetzij in het kader van een dienstverlening. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. De toepasselijkheid van eventuele afwijkende inkoop- en andere voorwaarden van de klant/opdrachtgever/afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen hierop zijn alleen aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons uitdrukkelijk apart en schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

 1. Geldigheidsduur van de offertes

Onze offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt.

 1. Taksen en toeslagen

Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief taksen, BTW en andere wettelijke toeslagen. De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen zijn steeds ten laste van de klant.

 1. Ongeschiktheid

Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten/diensten/resultaten voor de specifieke doeleinden waartoe ze door de klant/opdrachtgever/afnemer bestemd werden.

 1. Uitvoeringstermijn

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven uitvoeringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Geen schadevergoeding kan geëist worden t.g.v. onvoorziene weersomstandigheden of in buitengewone omstandigheden of gevallen van overmacht zoals oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, mislukkingen van de productie, onvoorzien optreden van ziekten en plagen , tekortkomingen door onze leveranciers,… Deze opsomming zijnde niet beperkend.

 1. Vervroegde beëindiging

Wanneer proeven, onderzoek of andere prestaties vervroegd dienen beëindigd te worden omwille van buitengewone omstandigheden, blijven de reeds gemaakte kosten voor materialen, uurlonen en geleverde (tussen-)resultaten ten laste van de klant/opdrachtgever/afnemer. Een vervroegde beëindiging wordt altijd tussen partijen besproken met het oog op een optimaal resultaat in de gegeven omstandigheden.

 1. Apparatuur van de Klant/opdrachtgever

Wanneer er door de klant/opdrachtgever apparatuur wordt uitgeleend voor de uitvoering van de opdracht, verklaart de klant/opdrachtgever dat:

a/ de apparatuur voldoet aan de gangbare en wettelijke voorschriften voor veilig en betrouwbaar gebruik (o.a. regelmatig onderhoud, nodige keuringen,…)

b/ de apparatuur verzekerd is tegen diefstal

Ingeval van defecten of diefstal kunnen wij enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van grove nalatigheid die ons ten laste kan worden gelegd.

 1. Extra’s

Alle op verzoek van de opdrachtgever geleverde diensten (extra staalnames, behandelingen, metingen, spoedleveringen, ….) en materialen welke niet uitdrukkelijk op de offerte of bestelbon werden vermeld zullen in regie worden aangerekend naar aanleiding van de afrekening van de opdracht.

 1. Bezwaar

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en het moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

 1. Schorsing

Onze firma behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande verwittiging elke leveringen of uitvoering onmiddellijk te schorsen ingeval een factuur niet betaald is binnen de 15 dagen na de vervaldag.

 1. Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar in EUR te Sint-Katelijne-Waver op de vervaldag, zonder korting. Ingeval van wanbetaling brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op vanaf de factuurdatum van 1% per maand. Tevens wordt ten titel van schadevergoeding wegens administratiekosten de hoofdsom verhoogd met een forfaitair bedrag van 10% en met een minimum van €50 eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 1. Overdracht proefresultaten:

Zolang de goederen/diensten niet betaald zijn blijven ze eigendom van de verkoper. Intussen is het de klant/opdrachtgever/afnemer verboden ze te delen, te verkopen,  of er op welke wijze ook over te beschikken.

 1. Ontbinding en schadevergoeding

We behouden ons het recht voor om ingeval van wanprestatie van de klant/opdrachtgever/afnemer hetzij de ontbinding, hetzij de verbreking van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. Indien de verkoop/aanneming wordt ontbonden of verbroken lastens de klant/opdrachtgever/ afnemer zal deze ons wegens uitgezette kosten en/of gedorven winst, een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de verkoop- of aannemingssom, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien een omvangrijker schade kan worden bewezen.

 1. Geschillen

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd. De verkoop geschiedt onder het Belgisch Recht.