Teelten met toekomst

De toekomst van de groenteteelt vorm geven doen we in de eerste plaats door in te zetten op teelten met toekomst. Veranderende klimaatomstandigheden, de opkomst van nieuwe ziekten of plagen, wijzigende wetgevingen, … zorgen ervoor dat de toekomst onzeker kan lijken.
Richting 2030 streven we ernaar bestaande en nieuwe teelten onder optimale condities te telen met gezonde, kwaliteitsvolle en productieve teelten als resultaat. Verder willen we nieuwe en ook bestaande teelten optimale groeicondities bieden op vlak van bemesting, belichting, teelttechnieken, teeltsystemen,…

Witruimt

Grondstoffen met toekomst

Geen teelten met toekomst zonder grondstoffen met toekomst. Ook hier willen we de optimale condities creëren. Maximaal kansen bieden aan circulariteit is hier een zeer belangrijk gegeven in. Hergebruik van materialen en opwaarderen van reststromen moeten de basis worden voor elk bedrijf.

Witruimt

Telen in harmonie met de omgeving

Teelten toekomst bieden betekent ook aandacht besteden aan de omgeving. Binnen dit thema zet het Proefstation in op groenten telen in harmonie met de omgeving. Hierbij gaat aandacht uit naar de milieu- en klimaatdoelstellingen. Via bemestingsonderzoek wordt nagegaan hoe we aan de normen van de Map-wetgeving kunnen tegemoetkomen. Daarnaast zetten we ook in op aangepast bodembeheer, bloeiende akkerranden en teeltdiversificatie. Dit om de bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit in fauna en flora extra te laten floreren.

Witruimt

Digitalisatie en automatisatie

We evolueren meer en meer naar een maatschappij waar digitaal belangrijker wordt. Ook in onze sector is dit het geval. Ook hier willen we verder gaan dan het implementeren van al ontwikkelde toepassingen. We willen de landbouwsector koploper maken op het vlak van precisielandbouw en robotisering. Telers zijn onvervangbaar als kennisbron maar kunnen alle hulp gebruiken. Denk maar aan cameraherkenning van gewassen om onkruid of ziekten op te sporen. Ook teeltregistratie biedt opties. Kortom digitalisering en automatisatie zijn 2 werelden die we moeten onderzoeken met het oog op de toekomst.

Witruimt

Gezonde en duurzame bedrijfsvoering

Alles staat of valt met een gezonde bedrijfsvoering. Telers ontzorgen en tegelijk inspireren om innovatief aan slag te gaan is een van onze streefdoelen. Dit samen met een volledige verduurzaming van de keten. Van aankoop tot verkoop. Alles kan altijd beter en daar willen wij met ons praktijkgericht onderzoek en onze 5 waarden mee onze schouders onder zetten.

Witruimt