Vlaams Onderzoeksnetwerk

Voor haar activiteiten werkt het Proefstation nauw samen met verschillende praktijk- en -onderzoekscentra en universiteiten. Zo maakt het Proefstation deel uit van het samenwerkingsverband “Praktijkcentra Plant”. Dit samenwerkingsverband, bestaande uit 12 praktijkcentra, covert het toegepast onderzoek in de akkerbouw, de fruitteelt, de groenteteelt en de sierteelt. De praktijkcentra Plant stemmen hun onderzoeksagenda samen af en bundelen hun belangrijkste resultaten en realisaties in een beknopt jaaroverzicht. Daarnaast werkt het Proefstation binnen verschillende projecten nauw samen met universiteiten (KULeuven, UGent,,.) hogescholen (Thomas More, HoGent, ..), gerenommeerde laboratoria en het Ilvo.

Wanneer relevant gaat het Proefstation ook samenwerkingen aan met onderzoekpartners buiten de plantaardige sector. Slechts één voorbeeld hiervan vormt het Project Life Aclima. Binnen dit project wordt er nauw samengewerkt met de melkvee- en pluimveesector, landschapsorganisaties, … om de beschikbaarheid van kwalitatief water te garanderen onder het wijzigende klimaat.

Lees hier het gezamenlijk jaarrapport 2021

Lees hier het gezamenlijk jaarrapport 2022

Lees hier het gezamenlijk jaarrapport 2023

Nauwe link met telers, toeleveranciers en overheden

Het Proefstation onderhoudt via haar projectwerking, contractonderzoek en adviesverlening een nauwe link met de groentetelers, toeleveranciers maar ook de relevante overheden. Op regelmatige basis organiseert het Proefstation studie- en demodagen om de nieuwe resultaten aan de sector kenbaar te maken.

Talrijke telers en toeleveranciers nemen actief deel in de verschillende projecten. Naast de publieke activiteiten, voorziet het Proefstation ook in een nieuwsbrief en databank met proefresultaten die enkel toegankelijk is voor haar meer dan 550 leden, hoofdzakelijk telers.

PeriFert: ontwikkeling nieuwe bemestingsmachine

Rassenevaluatie binnen de community

GLITCH: innovatie door co-creatie in de glastuinbouw

Agrolink Vlaanderen

Agrolink Vlaanderen, de overkoepelende instantie voor het samenbrengen van het landbouwonderzoek, is ontstaan vanuit de diversiteit en geografische spreiding van het onderzoekslandschap in Vlaanderen. In 2020 vernieuwde het netwerk zijn werking om de samenwerking tussen de 18 leden nog beter te maken. Sindsdien brengt Agrolink Vlaanderen kennis themagericht samen in 9 platformen, telkens met 2 leden in de trekkersrol voor een periode van 2 jaar. In elk platform wisselen betrokken onderzoekers kennis en ideeën uit om het onderzoek van de kennisinstellingen op elkaar af te stemmen.

Het Proefstation is actief in de platformen Water, IPM, Klimaat, Belichting, Precisielandbouw en data.

Euvrin

Het Proefstation beperkt haar samenwerking echter niet tot de landsgrenzen. Via heel wat Europese en internationale samenwerkingen beschikt het Proefstation over een zeer breed netwerk binnen de verschillende Europese lidstaten, maar ook daarbuiten is het Proefstation actief, zoals in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, China, Japan, Zuid-Afrika, …

Het Proefstation is ook één van de stichtende leden van EUVRIN, een initiatief dat  de Europese onderzoeksinstellingen samenbrengt die gespecialiseerd zijn in onderzoek, ontwikkeling, verspreiding en voorlichting in de groenteteelt. Tot dusver omvat het netwerk 50 organisaties uit 16 Europese lidstaten. Binnen EUVRIN zijn 6 werkgroepen actief (bemesting en irrigatie, IPM, genetische hulpbronnen, veredeling en zaadproductie, serreteelten, na-oogst keten en eetbare paddenstoelen). Binnen deze werkgroepen worden internationale evenementen georganiseerd om de kennisuitwisseling rond deze thema’s tussen de verschillende partners en lidstaten te bevorderen, noden voor verder onderzoek in kaart te brengen en nieuwe initiatieven op te zetten.