Serreteelten

Het PSKW beschikt over een serrecomplex met een bruto-oppervlakte van 13.000 m², netto 10.560 m² op de Duffelsesteenweg. In het serrecomplex zijn er 35 onafhankelijke afdelingen in verschillende formaten en uitgerust volgens de noden van verschillende types onderzoek:

Kleinschalig onderzoek/ semi-field proeven vruchtgroenten onder glas:

 • 1 afdeling (220m²) is uitgerust met 2 watercircuits en voorzien voor de teelt op kweektafels.
 • 2 afdelingen (elk 160m² ) werden uitgerust met voorziening voor 6 aparte gesloten watercircuits, de teelt op teeltgoten of kweektafels is hier mogelijk.
 • 2 afdelingen (elk 80m²) zijn uitgerust voor kleinschalige proeven  op kweektafels of in kooien.

Praktijkproeven

 • Proeven onder praktijkomstandigheden kunnen aangelegd worden op verschillende schalen:
 • 160 tot 840m² voor de teelt van vruchtgroenten op teeltgoten  (tomaat – paprika – komkommer (hoge draad – traditionele teelt) – aubergine, …)
 • Belichting (LED, SON-T of hybride)
 • Scherming (enkele en dubbele scherming)
 • Verschillende glastypes

Grondteelt onder glas

 • Afdelingen 220-660m²
 • Scherming (energiescherm)
 • Watergift via bovenberegening of T-tape met of zonder voedingsoplossing en/of waterbehandeling
 • Aanwezigheid van extra drainage voor stomen met onderdruk
 • Geschikt voor alle zaai- of geplante teelten onder glas: slasoorten, veldsla, knolvenkel, andijvie, selder, spinazie,…
 • Spitmachine, precisie zaaimachine

Hydroteelt van bladgewassen

 • Afdelingen 240 – 480m²
 • Mogelijkheid 2 tot 3 gesloten watercircuits , mogelijkheid om verschillende ontsmettingstechnologieën aan te leggen (snelle zandfilter, actief kool, ozon, ultrafiltratie, …)
 • Verschillende glastypes
 • Belichting (LED, SON-T of hybride)
 • Scherming (enkele en dubbele scherming)

Klimaat- en irrigatiecomputers

Het serrecomplex wordt gestuurd door klimaat- en irrigatiecomputers die elke afdeling onafhankelijk kan sturen. Elke afdeling is voorzien van aparte klimaatloggers, irrigatiesystemen, en klimaatinstrumenten (raamverluchting, verwarming, enkel of dubbel scherm). Voor elke afdeling kan een aparte voedingsoplossing aangemaakt worden, voor enkele afdelingen is het zelfs mogelijk om tot 3 verschillende voedingsregimes te hanteren

Energievoorziening

Voor de invulling van haar energiebehoefte investeerde het Proefstation in 2019 in een nieuwe WKK (1MW) omdat deze technologie toeliet invulling te bieden aan de warmte-, elektriciteits- en CO2-behoefte van de serreteelten.  Hiermee werd op dat moment de piste van de WKK-warmtepomp verlaten omdat deze opstelling niet toeliet CO2-doseringen te realiseren zoals gangbaar in de praktijk, wat zich weerspiegelde in productiviteit en kwaliteit van de productie.

De warmtepomp is vandaag nog steeds aanwezig op het proefstation.

De restwarmte van de WKK wordt benut voor de verwarming van de kantoorgebouwen en de opstook van de aspergebedden. Dit laatste kadert binnen het jarenlange onderzoek rond vervroeging in de aspergeteelt.

Met de investering in het drijvende zonnepanelendek (2.400m²) werd ingezet op alternatieve energiebronnen. Het zonnepanelendek bestaande uit 564 panelen heeft een vermogen van 225kWp, de omvormers laten een capaciteit van 180kW toe. Het drijvende zonnenpanelendek is sinds 2020 actief en de elektriciteitsproductie wordt gemonitord. In de periode maart tot september dragen de zonnepanelen bij tot de invulling van het basisverbruik van de serre en kantoorgebouwen.

Waterhuishouding

Het Proefstation streeft ernaar om op een duurzame wijze de waterbehoefte van de teelten in te vullen. Hiertoe zijn er op de site twee waterbassins aanwezig. Een eerste waterbassin (8.500m³) vangt het hemelwater op van de serre- en kantoorgebouwen en voorziet de serreteelten van water. Een tweede bassin (5.600m³) wordt gevoed vanuit de overloop van het eerste bassin, het opgevangen hemelwater van de machineloodsen van de openluchtteelten en  de tunnels en het drainagewater van de proefpercelen. Door deze 2 bassins slaagt het Proefstation erin om het grootste aandeel van de waterbehoefte van de teelten in te vullen. In de zeer droge zomerperiode van 2022 werd slechts eind augustus overgeschakeld op leidingwater.

Naar aanleiding van de nieuwbouw werd het weerstation van het KMI dat vroeger op de terreinen van het PSKW naast de veiling stond eveneens overgebracht naar de Duffelsesteenweg en ingeplant in het midden van de velden van de vollegrond. Het weerstation werd volledig vernieuwd en de weersgegevens worden volautomatisch opgenomen en via telefoon opgehaald door het KMI.

Openluchtteelten

Voor openluchtgroenten beschikt het Proefstation over een totale beteelbare oppervlakte in vollegrond van 9,25 ha waarvan 4,25 ha op de Muilshoek. De velden aan de Duffelsesteenweg werden in 2007 in gebruik genomen, de eerste proefpercelen  van de Muilshoek werden in de jaren 80 in gebruik genomen.

De velden zijn uitgerust met telescopische beregening en zijn ingedeeld in bedden van 1,75 m. Binnen het kader van het irrigatieonderzoek worden ook installaties aangelegd voor de irrigatie via druppelirrigatie. Gezien de kleiige ondergrond zijn de proefpercelen volledig voorzien van drainagesystemen.

Het grootste deel van het onderzoek op het Proefstationgebeurt op bedden. De beddenteelt geeft de telers in de regio de mogelijkheid om vroeg in het voorjaar de teelten aan te vatten doordat het oppervlaktewater sneller weg draineert (van belang in een regio met oppervlakkige kleilagen in de ondergrond) en de bodem sneller opwarmt.

In 2005 werd gestart met het onderzoek op asperges. Hiervoor werden de nodige aanpassingen gedaan. Zo werd ondermeer een ondergronds verwarmingsnet aangelegd dat de laagwaardige restwarmte van de WKK benut voor de vervroeging van de aspergeoogst.

Muilshoek

In 2020 werden bijkomende percelen (2.5 ha)  aangekocht door BelOrta en ter beschikking gesteld van het Proefstation. Door de bouw van fase 2 aan de Duffelsesteenweg was het oppervlakte proefpercelen daar gereduceerd. De uitbreiding van de proefpercelen aan de Muilshoek ving deze reductie op én bood bijkomend de mogelijkheid om het onderzoek dat t.g.v. plaatsgebrek nu gespreid lag over gehuurde percelen in de regio verder te centraliseren. De wegenissen werden heraangelegd, irrigatiesystemen werden opnieuw voorzien. Het waterbassin werd aanzienlijk vergroot en de mogelijkheid voor de opvang van drainagewater werd voorzien. Ook  peilgestuurde drainage is mogelijk op deze percelen. Op deze manier is de site volledig uitgerust om het lopende en toekomstige water- en bodemgerelateerde onderzoek mogelijk te maken.

Serre Muilshoek

De serre op de Muilshoek is opgedeeld in 2 afdelingen (elk 600 m²) die worden gebruikt voor de opkweek van koolplanten en voor de uitvoering van proeven met de betrekking tot grondgebonden glasteelten.

Biologisch proefveld en tunnel

Sinds 2020 is een deel van het veld op de Muilshoek erkend als biologisch perceel. Op dit stuk van 0,82 ha voeren we onderzoek uit in biologische omstandigheden, zoals de regelgeving voorschrijft. Op het biologisch perceel beschikken we bovendien over een plastiek tunnelserre van 700 m².

Mechanisatie en automatisatie

De afdeling vollegrondgroententeelt is volledig gemechaniseerd: spitmachine, prei-, sla- en kolenplanter, frees, beddenploeg, preioogstmachine, oogstwagen, tuinbouwspuit, bemestingssystemen voor korrelmeststoffen en vloeibare meststoffen. Sinds 2010 werden alle tractoren en machines uitgerust met sturing op GPS. De tractor volgt het exacte spoor en de fijnsturing op de machine garandeert een nauwkeurigheid tot op 2 cm.
Naar aanleiding van de nieuwbouw werd het weerstation van het KMI dat vroeger op de terreinen van het PSKW naast de veiling stond eveneens overgebracht naar de Duffelsesteenweg en ingeplant in het midden van de velden van de vollegrond. Het weerstation werd volledig vernieuwd en de weersgegevens worden volautomatisch opgenomen en via telefoon opgehaald door het KMI.

Plug and play: zuiveringsstation

Het Proefstation beschikt over een uitgebreid assortiment zuiveringstechnologieën die via een eenvoudig plug-and-play mechanisme in de verschillende opstellingen benut kunnen worden. Het gaat hierbij om klassieke technieken zoals zand- en actief koolfilters, UV-ontsmetters, ozoninstallaties, … maar ook voor de sector nieuwere technologieën zoals ultrafiltratie, actief chloorinstallatie, peroxidedoseringsunits, selectieve natriumverwijdering met nitraatherwinning, … .

Het plug-and-play systeem maakt dat deze technologieën zowel voor toepassing in de serres als voor toepassing in de openluchtteelten kunnen benut worden. Voor deze laatste werd een speciale container ontwikkeld zodanig dat deze technologieën ook op locatie op de proefvelden of bij telers uitgetest en van op afstand opgevolgd en aangestuurd kunnen worden. Zo werd de container al uitgetest bij  tomatenbedrijf Primato.