ALGEMENE INFORMATIE

Deze website is in eigendom en beheer van Proefstation voor de Groenteteelt vzw,  0407.884.802, RPR Mechelen, Duffelsesteenweg 101, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

COPYRIGHT – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de websites van Proefstation zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De websites zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Proefstation.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Proefstation hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de websites van Proefstation al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan Proefstation.

Websites die niet tot Proefstation behoren kunnen vrij linken naar de pagina’s van de websites van Proefstation. De links vermelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende website van Proefstation en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van Proefstation vereist.

INTERACTIVITEIT

Proefstation is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via de websites draaien. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De chatsessies, reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de gedrukte krant en andere media.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de websites van Proefstation:

  • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
  • laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
  • schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
  • hacken of poging tot hacken van de websites van Proefstation is absoluut verboden en wordt bestraft;
  • openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van de websites van Proefstation van mening is dat bepaalde informatie op de websites een wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht om contact op te nemen met Proefstation. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

VOORWAARDEN

Ieder gebruik van de websites van Proefstation is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker (klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Proefstation behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Proefstation streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in de krant of op de websites garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Proefstation is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Proefstation is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker, of de fotograaf.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Proefstation op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz. ….

SCHADE

Proefstation is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de websites. Proefstation is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de websites.

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Proefstation stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de websites maar kan niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Proefstation behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Proefstation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Proefstation.

ABONNEMENTEN

Voor de abonnementen die Proefstation aanbiedt, gelden bijkomende voorwaarden, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen zijn steeds persoonlijk, geografisch, in aantal en in tijd beperkt. Deze voorwaarden worden bij de aanbieding bekendgemaakt. Elke aanvraag is onderhevig aan de goedkeuring van de abonnementendienst die dit steeds schriftelijk zal bevestigen.

De voorgestelde tarifering per abonnementsaanbod is steeds geldig voor de termijn waarop werd ingetekend ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende de lopende abonnementstermijn. Elke mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in het medium vermeld en/of schriftelijk gemeld en daarna automatisch toegepast.

Bij abonnementen naar het buitenland kunnen extra portkosten per nummer worden aangerekend.

Bij abonnementenacties die een incentive omvatten, wordt de incentive pas opgestuurd nadat minstens het eerste domiciliëringsbedrag of abonnementenbedrag werd ontvangen, tenzij anders werd vermeld bij de actie.

Wie geen abonnement wenst te nemen, maar wel de incentive van een specifieke aanbieding wil ontvangen, kan dit schriftelijk melden aan Proefstation. We bezorgen dan alle informatie voor het betalen voor de incentive, de administratie- en verzendingskosten.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van Proefstation is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.