Het demonstratieproject ‘KNS 2.0 – Klimaatadaptatie in Najaarsgroenten voor Stikstofbemesting’ wil groentetelers een duidelijk en up-to-date beeld geven van de evolutie van de mineralisatie en opname van stikstof in de najaarsteelten prei, bloemkool en knolselder. Dit doen we door te communiceren over de zes praktijkpercelen waar de proeven aanliggen. De resultaten van deze proeven worden tijdens het seizoen gepubliceerd op de website van groenteNadvies. Via dit kanaal wordt u steeds op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe informatie op de website verschenen is. Zo bent u steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken en ziet u mee wanneer het een ideaal moment is om grondstalen te laten nemen in deze teelten. Ook wordt er toegelicht hoe de bemestingsadviezen tot stand komen en worden andere tips en tricks gecommuniceerd. De eerste update van de proeven staat online. Ga er alvast een kijkje nemen! Zo kom je te weten waarom er momenteel nog geen bijbemesting nodig is in de bloemkoolproef en een grondstaalname met advies rond deze periode interessant is.

Op de zes praktijkpercelen liggen steeds 3 objecten aan in 3 herhalingen:

  • Onbemest N object
  • Object obv het KNS adviessysteem
  • Object obv het KNS adviessysteem aangepast aan warmer najaar

Om een beeld te krijgen van de bodemmineralisatie wordt een stuk onbeteeld onbemest toegevoegd aan de proef. Op een zes- tot achttal tijdstippen worden in alle objecten bodem- en gewasanalyses uitgevoerd om de bodemvoorraad stikstof en de gewasopname te kennen. Het gewicht van het gewas wordt bij elke bemonstering bepaald zodat een duidelijk beeld verkregen wordt van de groeicurve. Hierdoor zal het optimale tijdstip voor staalname duidelijk worden. De eventuele bijbemesting kan hierdoor op het optimale tijdstip uitgevoerd worden wat beter is voor de ontwikkeling van het gewas en voor het milieu.

Door als groenteteler het project van dichtbij te volgen komt u veel te weten over de stand van zaken van het stikstofverloop in de bodem en het gewas alsook wat het ideale staalnametijdstip is in uw teelten om de bemesting op af te stemmen en stikstofuitspoeling te beperken.

Het demonstratieproject ‘KNS 2.0 – Klimaatadaptatie in Najaarsgroenten voor Stikstofbemesting’ wordt uitgevoerd door PSKW, PCG en Inagro en loopt van 1 maart 2023 t.e.m. 28 februari 2025 met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Heeft u vragen over het project dan mag u contact opnemen via ellen.goovaerts@proefstation.be

Het KNS 2.0 team.