Door de lage bemestingsnormen, de nog steeds onvoldoende goede waterkwaliteit en de stijging van de stikstofprijzen wordt het steeds belangrijker om meststoffen zo optimaal mogelijk in te zetten. In de groenteteelt is het een uitdaging om, rekening houdend met deze factoren, voldoende stikstof in de wortelbare zone te hebben. En dit zonder verlies naar de diepere grondlagen. Dit is nog meer het geval voor de groenten met een late oogstperiode omdat de stikstofopname richting het najaar daalt en het risico op uitspoeling stijgt. Om deze uitdagingen verder te kunnen aangaan worden in het project verschillende bijbemesingstechnieken in winterprei getest en hun effect op het nitraatresidu en de oogst.

Binnen het project werden volgende toepassingen getest als bijbemestingstechnieken in winterprei, rijbemesting met de korrelmeststof Entec 26, rjibemesting met vloeibare meststof ammoniumsulfaat, bladbemesting met BlueN, bladbemesting met Vegenergy, bladbemesting met Ureum. Voor de bladbemesting met Ureum werd de totale toe te dienen dosis opgesplitst over 2 toepassingsmomenten, dit om bladverbranding te voorkomen. De bladbemestingen met BlueN en Vegenergy werden toegepast aan de aanbevolen hoeveelheid. De toepassingen in de rij werden toegepast volgens advies na staalname. Alle bijbemestingen werden uitgevoerd 10 weken na planten.

Tijdens de sperperiode werden stalen genomen in elk object. Hier stelde men vast dat in geen enkel object een nitraatresidu boven de grenswaarde van 85 kg NO3-N/ha had. De nitraatresidus in de objecten met bladbemesting waren zelfs nog lager dan deze in de objecten met bemesting in de rij.

Bij de beoordeling van de oogst zagen we dat de objecten met bjibemestingstechnieken in winterprei in de rij, meer bladmassa hadden. En dat deze objecten een donkerdere kleur bezitten. In het totale vermarktbare gewicht werden geen verschillen vastgesteld tussen de objecten. Ook naar sortering van de prei zagen we geen verschillen tussen de objecten. In elk object zat het grootste aandeel van de prei in de sortering van 20-30mm.

In het aankomende teeltjaar zullen de verschillende bemestingstechnieken opnieuw tegenover elkaar getest worden. En zal er worden bekeken of de resultaten van afgelopen jaar kunnen worden bevestigd.

Bijbemestingstechnieken in winterprei

Het onderzoek naar de verschillende bijbemestingstechnieken in winterprei werd uitgevoerd in het kader van het ADLO-demo project N-Fit.

Dit met de steun van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling