Inzicht in de rendabiliteit van kleine teelten is nuttig bij de opmaak van het teeltplan en de teeltkeuze. De rendabiliteit van kleine teelten verschilt immers van teelt tot teelt en van bedrijf tot bedrijf. Fiches met betrouwbare cijfers staan je bij in het maken van de juiste keuzes voor jouw bedrijf.

De praktijkcentra PCG, PSKW en Inagro bestudeerden de rendabiliteit van diverse kleine groenteteelten. Dat zijn teelten die een klein areaal beslaan zoals spinazie, rapen, rode biet, radicchio en Chinese kool voor de verse markt. Op basis van vakliteratuur en telerscontacten zijn richtinggevende cijfers bekomen die je bijstaan in het maken van de juiste keuzes voor jouw bedrijf. Op de fiches is samengevatte informatie te vinden over de teeltwijze, teeltkosten, opbrengst en arbeidsbehoefte.

Misschien zijn sommige kostenposten op jouw bedrijf hoger of lager of krijg jij een andere prijs voor jouw product? Dan kan je aan de slag met het rekenblad waarin je de informatie uit de fiches kan toetsen aan de bedrijfseigen cijfers en inschattingen.

leden van het Proefstation kunnen deze rendabiliteitsfiches en deze rekentool bekijken als ze aangemeld zijn op onze website.