Bij aanhoudende droogte neemt de waterkwaliteit af en dat houdt zowel risico’s in voor mens en dier maar ook voor de plant! Alzo kan een volledige teelt geruimd moeten worden door aantasting met Ralstonia (bruinrot) waarbij deze bacterie in de serre binnenkomt via oppervlaktewater dat in een drogere zomerperiode wordt gecapteerd !!

Oppervlaktewater… een wisselende waterkwaliteit?!

Dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in land- en tuinbouwregio’s doorheen het jaar sterk fluctueert is niet nieuw. Metingen van de Vlaamse milieumaatschappij brengen dit al langere tijd in kaart. Oppervlaktewater kan zowel chemische als microbiële verontreiniging bevatten die aanzienlijke impact kan hebben op de teelten. Analyse van het oppervlaktewater op microbiële en chemische verontreinigingen is dan ook sterk aan te bevelen wanneer captatie van oppervlaktewater overwogen wordt. Let wel op dat het hier steeds om een momentopname gaat! Ook inspectie van de oevers stroomopwaarts van het captatiepunt is sterk aan te raden. Toepassing van herbiciden te dicht tegen de oevers van de waterlopen komen spijtig genoeg nog steeds voor.

 

Lees hier de laatste stand van zaken met betrekking tot het aanwenden van oppervlaktewater: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod.html#actueel